Μητρώο Αξιολογητών

Παράρτημα Α: Αίτηση Συμμετοχής (word).

Παράρτημα Β: Πίνακας Επαγγελματικής Εμπειρίας (excel).

Παράρτημα I (αγγλικά):

Παράρτημα II (αγγλικά): Annex II – Professional Experience Table (excel)

Παράρτημα III (αγγλικά): Annex III – Programmes Overview

Παράρτημα I (αγγλικά): Αίτηση Συμμετοχής (word)

Παράρτημα II (αγγλικά): Επαγγελματική Εμπειρία (excel)

Η διαδικασία υποβολής “Αίτησης Συμμετοχής” συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027