Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027

Η Ειδική Υπηρεσία (ΕΥ) INTERREG 2021-2027, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διαχειρίζεται και παρακολουθεί Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg). Τα Προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν κοινές διασυνοριακές και διακρατικές προκλήσεις, να στηρίξουν συνέργειες μέσω κοινών εταιρικών σχημάτων και να εδραιώσουν δυνατές συνεργασίες με γνώμονα την ισόρροπη, οικονομική, κοινωνική και χωρική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

home map 1

Τα Προγράμματα
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG) συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των Χωρών
που συμμετέχουν σε αυτά.

eu gr space

Εθνική Αρχή

Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες Εκδηλώσεις.

Τελευταία Νέα

Βοήθεια & συμβουλές προς τους πολίτες της Ε.Ε. και τις οικογένειές τους.

Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη.