Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η «ΕΥ INTERREG 2021-2027» – Ειδική Γραμματεία Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομιών -, σε προσαρμογή με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων – GDPR της 25ης Μαΐου 2018 (Καν. (ΕΕ) 2016/679), καθώς και την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 που ενισχύει το πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εναρμονίζεται με τον ανωτέρω Κανονισμό (GDPR), καθώς και την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία, σε σχέση με τη δραστηριότητα και το σκοπό της.

Αναλυτικές πληροφορίες για την “Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

 

  • Ευρωπαϊκό Κανονιστικό πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ασφάλειας
    Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Γενικά Στοιχεία για τον Κανονισμό (GDPR) (ΕΝ)

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679

Οδηγία (ΕΕ) 2016/680

  • Ελληνική Νομοθεσία

 Ν. 4624/2019

  • Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  • Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης: www.gov.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων