Δομές Προγραμμάτων

Η Ειδική Υπηρεσία “Interreg 2021-2027” του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομιών, επικουρούμενη από τις Κοινές Γραμματείες των Προγραμμάτων, είναι υπεύθυνη για τη συνολική διαχείριση και υλοποίηση πέντε προγραμμάτων συνεργασίας της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, ήτοι: INTERREG VI-A “Ελλάδα – Βουλγαρία”, INTERREG VI-A “Ελλάδα – Ιταλία”, INTERREG VI-A “Ελλάδα – Κύπρος”, INTERREG VI-A IPA “Ελλάδα – Αλβανία”, INTERREG VI-A IPA “Ελλάδα –Βόρεια Μακεδονία”, καθώς και για την ολοκλήρωση της διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.

Επίσης, είναι Εθνική Αρχή – Εθνικό Σημείο Επαφής στην Ελλάδα για τα διακρατικά προγράμματα συνεργασίας “Interreg Euro-MED”, “Interreg IPA ADRION”, “Interreg NEXT Mediterranean Sea Basin” (“NEXT MED”), “Interreg NEXT Black Sea Basin”, το διαπεριφερειακό πρόγραμμα “Interreg Europe”, καθώς και το «INTERACT». Αξίζει να σημειωθεί ότι το INTERACT διασφαλίζει την ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και καινοτομίας προκειμένου να προωθηθούν οι βέλτιστες πρακτικές και να διευκολυνθεί η συνεργασία, μέσω στοχευμένων εκδηλώσεων, δημοσιεύσεων και εργαλείων.

Οι Κοινές Γραμματείες, επικουρώντας τη Διαχειριστική Αρχή, αποτελούν τα σημεία επαφής και υποστήριξης των δυνητικών δικαιούχων και των δικαιούχων (εταίρων) των έργων και συνεισφέρουν στην επικοινωνία των εκπροσώπων των συνεργαζομένων χωρών των προγραμμάτων.

Ο Πρωτοβάθμιος έλεγχος: Προκειμένου να καταστούν έγκυρες οι δαπάνες, κάθε κράτος μέλος συγκροτεί σύστημα εξακρίβωσης, το οποίο επιτρέπει την επαλήθευση των συγχρηματοδοτούμενων παραδοτέων (προϊόντων / υπηρεσιών), την τεκμηρίωση των δαπανών που δηλώνονται για πράξεις ή μέρη πράξεων και τη συμμόρφωση προς τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες.

Οι επαληθεύσεις διενεργούνται από ελεγκτές που ορίζουν τα κράτη μέλη αντίστοιχα και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες διαδικασίες:

  • διοικητικές επαληθεύσεις
  • επιτόπιες επαληθεύσεις

Η Αρχή Πιστοποίησης, μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την υποβολή δηλώσεων των επαληθευμένων δαπανών των έργων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων, των αιτήσεων πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την παραλαβή πληρωμών (από την Επιτροπή).

Η Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) καλύπτει τις ανάγκες εφαρμογής των ελέγχων. Για το σκοπό αυτό, έχουν συσταθεί στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΓΔΕΣΠ) της Ειδικής Γραμματείας Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τμήματα), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο π.δ. 142/2017 (Α’ 181). Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις σχετικές οργανικές μονάδες της ΕΔΕΛ είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της και θεωρούνται ελεγκτές.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των χωρών που συμμετέχουν στα προγράμματα, εποπτεύει την εφαρμογή των προγραμμάτων και εγκρίνει τα έργα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν. Ο γενικός στόχος της είναι να διασφαλίσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης των προγραμμάτων.