Δομές Προγραμμάτων

Η Ειδική Υπηρεσία “Interreg 2021-2027” του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επικουρούμενη από τις Κοινές Γραμματείες (ΚΓ) των Προγραμμάτων, είναι υπεύθυνη για τη συνολική διαχείριση και υλοποίηση των προγραμμάτων συνεργασίας: INTERREG VI-A “Ελλάδα – Βουλγαρία”, INTERREG VI-A “Ελλάδα – Ιταλία”, INTERREG VI-A “Ελλάδα – Κύπρος”, INTERREG VI-A IPA “Ελλάδα – Αλβανία”, INTERREG VI-A IPA “Ελλάδα –Βόρεια Μακεδονία”. Επίσης, είναι Εθνική Αρχή – Εθνικό Σημείο Επαφής στην Ελλάδα για τα προγράμματα συνεργασίας “Interreg Euro-MED”, “Interreg IPA ADRION”, “Interreg NEXT Mediterranean Sea Basin” (“NEXT MED”), “Interreg NEXT Black Sea Basin”, “Interreg Europe” και «INTERACT».

Οι ΚΓ αποτελούν τα σημεία επαφής και υποστήριξης των (πιθανών) υποψηφίων Δικαιούχων και των Δικαιούχων των έργων και συμβάλουν στη στήριξη της επικοινωνίας των εταίρων των συνεργαζομένων χωρών που συμμετέχουν στα προγράμματα.

Πρωτοβάθμιος έλεγχος: Προκειμένου να καταστούν έγκυρες οι δαπάνες, κάθε κράτος μέλος συγκροτεί σύστημα εξακρίβωσης, το οποίο επιτρέπει την επαλήθευση των συγχρηματοδοτούμενων παραδοτέων (προϊόντων / υπηρεσιών), την τεκμηρίωση των δαπανών που δηλώνονται για πράξεις ή μέρη πράξεων και τη συμμόρφωση προς τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες.

Οι επαληθεύσεις διενεργούνται από ελεγκτές που ορίζουν τα κράτη μέλη αντίστοιχα και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες διαδικασίες:

  • διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε αίτηση επιστροφής δαπανών από τους δικαιούχους
  • επιτόπιες επαληθεύσεις επιμέρους πράξεων

 

Η Αρχή Πιστοποίησης (ΑΠ), μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την υποβολή δηλώσεων των επαληθευμένων δαπανών των έργων στο πλαίσιο των προγραμμάτων, των αιτήσεων πληρωμής προς την Επιτροπή και την παραλαβή πληρωμών (από την Επιτροπή).

Η Αρχή Ελέγχου (ΕΑ) – ΕΔΕΛ καλύπτει τις ανάγκες εκτέλεσης των ελέγχων. Για το σκοπό αυτό, έχουν συσταθεί στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΓΔΕΣΠ) της Ειδικής Γραμματείας Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τμήματα), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο π.δ. 142/2017 (Α’ 181). Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις σχετικές οργανικές μονάδες της ΕΔΕΛ είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της και θεωρούνται ελεγκτές.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠ), η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των συμμετεχουσών χωρών, εποπτεύει την εφαρμογή του προγράμματος και επιλέγει τα έργα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν. Ο γενικός στόχος της είναι να διασφαλίσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης του Προγράμματος.