Ειδική Υπηρεσία INTERREG 2021-2027

Η Ειδική Υπηρεσία (ΕΥ) INTERREG 2021-2027, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διαχειρίζεται και παρακολουθεί Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg). Τα Προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν κοινές διασυνοριακές και διακρατικές προκλήσεις, να στηρίξουν συνέργειες μέσω κοινών εταιρικών σχημάτων και να εδραιώσουν δυνατές συνεργασίες με γνώμονα την ισόρροπη, οικονομική, κοινωνική και χωρική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ΕΥ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση πέντε διασυνοριακών Προγραμμάτων INTERREG 2021-2027. Ειδικότερα, τα προγράμματα είναι τα εξής:

 • INTERREG VI-A “Ελλάδα – Βουλγαρία” 2021-2027
 • INTERREG VI-A “Ελλάδα – Ιταλία” 2021-2027
 • INTERREG VI-A “Ελλάδα – Κύπρος” 2021-2027
 • INTERREG VI-A IPA “Ελλάδα – Αλβανία” 2021-2027
 • INTERREG VI-A IPA “Ελλάδα –Βόρεια Μακεδονία” 2021-2027

Η ΕΥ λειτουργεί ως Εθνική Αρχή – Εθνικόή Σημείο Επαφής των παρακάτω Προγραμμάτων INTERREG 2021-2027, στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα:

 • Interreg Euro-MED
 • Interreg IPA ADRION
 • Interreg NEXT Mediterranean Sea Basin (“NEXT MED”)
 • Interreg NEXT Black Sea Basin
 • Interreg Europe
 • INTERACT

Στα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας περιλαμβάνονται επίσης τα δίκτυα συνεργασιών URBACT & ESPON