Προγράμματα

Η ΕΥ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση πέντε διασυνοριακών Προγραμμάτων INTERREG 2021-2027. Ειδικότερα:

 

Η ΕΥ λειτουργεί ως «Εθνική Αρχή – Σημείο Επαφής στην Ελλάδα» των παρακάτω Προγραμμάτων INTERREG 2021-2027, στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα:

Στα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας περιλαμβάνονται επίσης τα δίκτυα συνεργασιών URBACT & ESPON

Για να βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για τα όλα τα παραπάνω Προγράμματα, μπορείτε να ακολουθήσετε τους σχετικούς συνδέσμους.