Τι είναι το «Interreg»

Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ETC), γνωστό και ως Interreg, αποτελεί έναν από τους δύο στόχους της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικής μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων από διάφορα κράτη μέλη.

Η προώθηση της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την πολιτική συνοχής της Ένωσης.

Πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ETC) είναι η προώθηση μιας αρμονικής, οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης της Ένωσης στο σύνολό της.

Τα προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) στα οποία συμμετέχουν πολλά κράτη μέλη και επίσης τρίτες χώρες, έχουν ειδικά χαρακτηριστικά. Ο κανονισμός για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) θεσπίζει ειδικούς κανόνες για το Interreg (Καν. (ΕΕ) 2021/1059 για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης).

Το Interreg είναι δομημένο γύρω από τρία σκέλη συνεργασίας:

Διασυνοριακή (Interreg A)

Διακρατική (Interreg Β)

Διαπεριφερειακή (Interreg C)

Από το 1990 έως και σήμερα  έχουν συμπληρωθεί πέντε Προγραμματικές Περίοδοι του Interreg (συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας)