Τι είναι το «Interreg»

Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, γνωστή ως Interreg, αποτελεί έναν από τους δύο στόχους της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικής μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων από τα κράτη μέλη.

Η προώθηση της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την πολιτική συνοχής της Ένωσης.

Πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας είναι η προώθηση μιας αρμονικής, οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης της Ένωσης στο σύνολό της.

Τα Προγράμματα Interreg στα οποία συμμετέχουν κράτη μέλη, καθώς και τρίτες χώρες, διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1059 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg)

για τον στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg), ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης).

Το Interreg είναι δομημένο γύρω από τρία σκέλη συνεργασίας:

Διασυνοριακή (Interreg A)

Διακρατική (Interreg Β)

Διαπεριφερειακή (Interreg C)

Από το 1990 έως και σήμερα έχουν συμπληρωθεί έξι Προγραμματικές Περίοδοι του Interreg (συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας “2021-2027”) και γι αυτό ονομάζεται Interreg VI.