Καταγγελίες κατά της διαφθοράς

AFCOS logo GR large

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Εθνικό σημείο υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα/έργα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS, η οποία αποτελεί την Υπηρεσία που έχει αναλάβει τον εθνικό συντονισμό για θέματα απάτης στην Ελλάδα (Ν. 4622/2019 ΦΕΚ 133/Α 2019).

Για την υποβολή καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα, παρακαλούμε, πατήστε εδώ.