A+ | A- | Reset

Ιανουάριος 2014

Αντί προλόγου

giannousis

Αγαπητοί συνεργάτες,
Τα Προγράμματα της τρέχουσας Περιόδου 2007-2013 πλησιάζουν προς το τέλος της, αλλά, ακόμη και αν η εντατική εργασία για τη νέα Προγραμματική Περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε εάν επιθυμούμε να είμαστε σίγουροι ότι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων θα αποδειχθεί εξίσου επιτυχημένη. 
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», η οποία θεσμικά αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανή, καθώς, όχι μόνο έχει επιτύχει στην καθ’ εαυτή διαχείριση των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, αλλά παράλληλα υπηρέτησε και ολόκληρο το οικοδόμημα της χωρικής συνεργασίας με το 
·να διαφυλλάττει την αρχή της ισότητας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών,
·να αναζητά τη συναίνεση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,
·να διαφυλλάττει το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία,
·να αξιολογεί τακτικά τη θεσμική της ικανότητα στο σχεδιασμό και εφαρμογή Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας,
επιδεικνύοντας ταυτόχρονα ανεξαρτησία και καθαρό μυαλό στο έργο της. 
Ως εκ τούτου, είναι ήδη έτοιμη για τις προκλήσεις της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου. Η ΕΥΔ γνωρίζει το πλαίσιο των κύριων στρατηγικών προτεραιοτήτων και το διάγραμμα της δομής των μελλοντικών Προγραμμάτων, ο κύριος στόχος των οποίων θα είναι η προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στις επιλέξιμες περιοχές. Το γεγονός ότι η απτή χρήση πόρων στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο ξεκίνησε με καθυστέρηση δείχνει ότι η κατάλληλη και έγκαιρη προετοιμασία δεν πρέπει να υποτιμηθεί αυτή τη φορά. Κατόπιν μιας πρώτης συζήτησης με όλες τις εμπλεκόμενες χώρες, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, η εκπλήρωση των οποίων θα αποτελεί το στόχο της επταετούς περιόδου, αρχίζουν να αποσαφηνίζονται. Οι προτεραιότητες αυτές κινούνται στο πλαίσιο «υποδομές, θεσμοί, καινοτομία και κοινωνική ένταξη». Η υποστήριξη στους τομείς αυτούς θα βοηθήσει τις επιλέξιμες περιοχές να γίνουν ένας τόπος ελκυστικός για να ζει κανείς, αλλά ταυτόχρονα και για τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό η γεωγραφία των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας υα παίξει σημαντικό ρόλο. Η μακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου έχει ήδη βρει το δρόμο της, καθώς σχεδόν ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαβουλεύσεις. Την ίδια στιγμή, η συνεργασία και η κεφαλαιοποίηση των προηγούμενες εμπειριών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με τη μορφή ενός διακρατικού Προγράμματος θα συνεχιστούν, καθώς η πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου Προγράμματος για την περιοχή, παράλληλα και σε συνέργια με τα διακρατικά Προγράμματα «Αδριατικής-Ιονίου», «MED» και «Δούναβη» έχει την ισχυρή πολιτική και θεσμική υποστήριξη των κρατών της περιοχής, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.     
Η πολιτική συνοχής εκλαμβάνεται γενικά ως μια μεγάλη ευκαιρία για μελλοντικές επενδύσεις. Πρέπει ωστόσο να δοθεί προσοχή στη μετάβαση από τον αρχικό χαρακτήρα αποζημίωσης της περιφερειακής πολιτικής σε μια πολιτική προώθησης της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της οικονομίας της γνώσης. Αναμένουμε ότι αυτή η μετάβαση θα γίνει αισθητή στο φάσμα των υποστηριζόμενων έργων, τα οποία απαιτούν πιο αποδοτική χρήση πόρων και πιο ορατά αποτελέσματα στη μελλοντική προγραμματική περίοδο. Η υλοποίηση μιας στρατηγικής και αποτελεσματικής διαχείρισης, οι συνέργειες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας με άλλα περιφερειακά και τομεακά Προγράμματα και λοιπές εθνικές στρατηγικές, η προώθηση των διευρωπαϊκών δικτύων συνεργασίας και η τήρηση της αρχής της εταιρικής σχέσης όλων των εμπλεκόμενων αρχών στην εκτέλεσή της αποτελούν σημαντικά κομμάτια γνώσης που η ΕΥΔ θα αξιοποιήσει στο κλείσιμο της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου και κατά την προετοιμασία της μελλοντικής.

  

Γεώργιος Γιαννούσης
Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων (ΕΣΠΑ)

Μήνυμα του Προϊσταμένου της ΕΥΔ, κ. Γ. Εμμανουήλ

Η ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόxου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" εκλέχθηκε Διαχειριστική Αρχή του νέου Προγράμματος "Βαλκανικής-Μεσογείου" (Balkan-Mediterranean)

 Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2013

english rgb claim