A+ | A- | Reset

Interreg IVC

INTERREG IVC Logo

Το Πρόγραμμα INTERREG IVC, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), παράσχει χρηματοδότηση για τη διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρώπη. Εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο 2007 και υλοποιείται κατά τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Αποτελεί συνέχεια αντίστοιχου Προγράμματος της περιόδου 2002-2006.

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των περιφερειακών πολιτικών και μηχανισμών. Κάθε έργο στηρίζεται στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταίρων, που ιδεατά είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών των περιοχών τους.

Οι τομείς ενδιαφέροντος είναι η καινοτομία και η οικονομία της γνώσης, το περιβάλλον και η πρόληψη κινδύνων. Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του οικονομικού εκσυγχρονισμού και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη.

Τα τυπικά εργαλεία ανταλλαγής εμπειριών είναι δραστηριότητες δικτύωσης, όπως θεματικά εργαστήρια, σεμινάρια. Συνέδρια, έρευνες και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Οι εταίροι των έργων συνεργάζονται για την ανάδειξη και τη μεταφορά καλών πρακτικών. Τα πιθανά αποτελέσματα των έργων περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, συστάσεις σε ζητήματα πολιτικών, στρατηγικές κατευθύνσεις ή σχέδια δράσης. Το INTERREG IVC επιτρέπει επίσης την πιλοτική εφαρμογή πρακτικών, αλλά μόνο αν αυτές συμπληρώνουν την ανταλλαγή εμπειριών.

Υποστήριξη της αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιούνται δύο τύποι έργων: Έργα Περιφερειακών Πρωτοβουλιών και Έργα Κεφαλαιοποίησης.

Τα Έργα Περιφερειακών πρωτοβουλιών ενθαρρύνουν τους εταίρους να εργαστούν πάνω σε ένα θέμα κοινής περιφερειακής πολιτικής στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων του Προγράμματος. Θα πρέπει να εστιάζουν ιδιαίτερα στην ανταλλαγή εμπειρίας και στον προσδιορισμό και την ανάλυση και διάδοση των ορθών πρακτικών στον τομέα πολιτικής, με τον οποίο καταπιάνεται το έργο.

Τα Έργα Κεφαλαιοποίησης εδράζονται σε ήδη αναγνωρισμένςς καλές πρακτικές. Σκοπός τους είναι να μεταφέρουν αυτές τις καλές πρακτικές σε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης σχεδίων δράσης και της εμπλοκής των αρμοδίων φορέων.

Βασικές πληροφορίες του Προγράμματος

Τίτλος

Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «INTERREG IVC»

Έδρα Προγράμματος

Λίλ, Γαλλία

Προϋπολογισμός

405.094.936 €

Άξονες

  1. Καινοτομία και οικονομία της γνώσης
  2. Περιβάλλον και πρόληψη κινδύνων

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Δημόσιοι φορείς, φορείς Δημοσίου Δικαίου

Επιλέξιμη περιοχή στην Ελλάδα

Όλη η χώρα

Επιλέξιμη περιοχή εκτός Ελλάδας

Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση (27 κράτη-μέλη), Ελβετία & Νορβηγία

Link στην ιστοσελίδα του Προγράμματος

http://www.interreg4c.net/

Ενταγμένα Έργα

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «INTERREG IVC» υλοποιούνται 204 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 302.000.000 € (κοινοτική συμμετοχή). Σε 93 από αυτά συμμετέχουν εταίροι από την Ελλάδα, στους οποίους αναλογούν 24 εκατομμύρια ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες για τα υλοποιούμενα έργα παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.interreg4c.net

Αρχές Διαχείρισης και Ελέγχου

Διαχειριστική Αρχή
Conseil Régional Nord - Pas de Calais
Hôtel de Région
151 avenue du Président Hoover
F-59555 Lille
FRANCE

Κοινή Τεχνική Γραμματεία
Région Nord-Pas de Calais
Les Arcuriales 5D
45 rue de Tournai
F-59000 Lille
FRANCE

Τηλ.: +33 328 144100
Φαξ: +33 328 144109
E-mail: info@interreg4c.eu

Σημείο Πληροφόρησης Νότου (καλύπτει τις Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία και Ισπανία)
C/ Cronista Carreres, 11-4A
46003  Valencia
SPAIN

Τηλ.: +34 961 922618
Φαξ: +34 961 922611
E-mail: IP-South@interreg4c.eu

Πρωτοβάθμιος Έλεγχος στην Ελλάδα
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης
Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής – Μονάδα Δ’ Πρωτογενούς Ελέγχου & Πιστοποίησης Δαπανών ΕΠ & ΚΠ
Ναυάρχου Νικοδήμου 11, GR 10558 Αθήνα
Χρήστος Πούρης
Τηλ.: +30 2131500471-472
Φαξ: +30 2131500453

Στοιχεία επικοινωνίας του εθνικού σημείου επαφής

Νίκος Χατζησάββας
Τηλ.: +30 2310 469679
Φαξ: +30 23 10 469602
E-mail: nchatzisavvas@mou.gr

Δημήτρης Λιάτσης
Τηλ.: +30 2310 469649
Φαξ: +30 23 10 469602
E-mail: dliatsis@mou.gr

INTERREG IVC Map