A+ | A- | Reset

Ελλάδα - πρώην Γιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020: Δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 δόθηκε στη δημοσιότητα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.ipa-cbc-programme.eu/index.php/calls-for-proposals/10-calls/145-1st-call-for-proposals-2014-2020

Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020: Έγκριση του νέου Προγράμματος

Οι κάτοικοι 5 παραμεθόριων περιφερειών της Ελλάδας και 4 περιφερειών της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας θα ωφεληθούν από ένα νέο διασυνοριακό πρόγραμμα που στηρίζεται από την ΕΕ και εγκρίθηκε σήμερα από την ευρωπαία επίτροπο κ. Corina Crețu, αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική. Η αξία του προγράμματος «INTERREG ΜΠΒ» υπερβαίνει τα 45 εκατ. ευρώ, και η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) φθάνει περίπου τα 39 εκατ. ευρώ. 

Το πρόγραμμα θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη βελτίωση των δημόσιων μεταφορών και της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και της φυσικής κληρονομιάς. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για πτυχιούχους, μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει η διασυνοριακή περιοχή. Οι επενδύσεις θα στηρίξουν την παροχή βελτιωμένης προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών σε παιδιά και ηλικιωμένους. Επίσης, το πρόγραμμα θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ περιφερειών για την προώθηση του τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον εν λόγω τομέα. Οι επενδύσεις θα επικεντρώνονται επίσης στην αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών ώστε να συντομευτεί ο χρόνος ταξιδίου. Τα περιβαλλοντικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα στηρίξουν τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων καθώς και την προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας. Το πρόγραμμα θα συμβάλει επίσης στην πρόληψη, στο μετριασμό και στη διαχείριση του κινδύνου φυσικών καταστροφών. 

Η επίτροπος κ. Corina Crețu δήλωσε: "Τα διασυνοριακά προγράμματά μας παρέχουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και προσφέρουν νέες οικονομικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας στους κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους γείτονές της.   Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν την ευκαιρία στις περιοχές να αναζητήσουν κοινές λύσεις σε κοινά προβλήματα.»  

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες δύο προτεραιότητες:

1. Ανάπτυξη και στήριξη της τοπικής οικονομίας·

2. Προστασία του περιβάλλοντος — μεταφορές.

Ορισμένα αναμενόμενα αποτελέσματα: 

  • Βελτίωση των διασυνοριακών υποδομών (δηλαδή τελωνειακές υποδομές ή άλλες σχετικές με την ασφάλεια των συνόρων και τις μεταφορές).
  • Συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών που σχετίζονται με τις μεταφορές με στόχο τη στήριξη της προσβασιμότητας στη διασυνοριακή περιοχή και των διασυνοριακών υπηρεσιών.
  • Αποτελεσματική ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των βιολογικών αποβλήτων και κοινές ενέργειες για τη μείωση του όγκου των αποβλήτων.
  • Βελτίωση της προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στη διασυνοριακή περιοχή.
  • Αποκατάσταση και ανάπλαση των υποβαθμισμένων εδαφών και των υδάτινων πόρων.
  • Βελτίωση στον τομέα της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της ανθεκτικότητας σε φυσικές καταστροφές και κινδύνους , ιδίως όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους στο φυσικό και στο ανθρώπινο περιβάλλον.
  • Κινητοποίηση και ενίσχυση των ικανοτήτων των πολιτών και των εθελοντών που συμμετέχουν στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και στο μετριασμό των συνεπειών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: Συχνές Ερωτήσεις ως προς το διαγωνισμό Δημοσιότητας

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένες απαντήσεις στις Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με τον ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο τον «Προσδιορισμό επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης προβολής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ ‘Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της  Μακεδονίας 2007-2013’».

Συχνές ερωτήσεις

Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: Προκήρυξη διαγωνισμού Δημοσιότητας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο τον «Προσδιορισμό επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης προβολής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ ‘Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της  Μακεδονίας 2007-2013’».

 

Τεύχος προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού

Υπουργική απόφαση προκήρυξης

Επικοινωνιακό Σχέδιο του Προγράμματος «Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας  2007-2013»

Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: Προκήρυξη Εμπειρογνώμονα–Συμβούλου για τη σύνταξη της «Μελέτης της εκ των προτέρων αξιολόγησης» και της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (13/01/2014)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας πρόκειται να αναθέσει, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 4/2002 όπως ισχύει και στην Α.Π. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑΑΠ, το έργο «Εμπειρογνώμονας – Σύμβουλος για τη σύνταξη:

Α) της Μελέτης της εκ των προτέρων αξιολόγησης (Ex ante evaluation) του IPA Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014 – 2020"

Β) της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Strategic Environmental Assesment) του IPA Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014 – 2020"

Υπουργική Απόφαση

Προκήρυξη (στα ελληνικά)

Προκήρυξη (στα αγγλικά)