A+ | A- | Reset

Ελλάδα - Ιταλία

Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020: Δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 δόθηκε στη δημοσιότητα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020: Έγκριση του νέου Προγράμματος

interreg Greece-Italy fund EN-01Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας ύψους άνω των 123 εκατομμυρίων €, με σχεδόν 105 εκατομμύρια € να προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το νέο Πρόγραμμα έχει ως στόχο την αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας στην παραμεθόρια περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την ομαδοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Το Πρόγραμμα θα προωθήσει τη αλληλεπίδραση μεταξύ των καινοτόμων διαδικασιών στις ΜΜΕ, ενώ παράλληλα θα τονώσει τις βιομηχανίες που αξιοποιούν κοινούς τοπικούς πόρους. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα βελτιώσει την από κοινού διαχείριση του αντικτύπου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στους φυσικούς πόρους, τόσο στις αστικές όσο και στις πεδινές και παράκτιες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η προστασία της θαλάσσιας και της χερσαίας βιοποικιλότητας.

Το Πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στις εξής τρεις προτεραιότητες:

  1. 1.Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, με επενδύσεις στη έρευνα και την ανάπτυξη και τις ΜΜΕ που θα συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας ισχυρής οικονομίας με εξαγωγικό προσανατολισμό. Δίνεται έμφαση σε τομείς με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, όπως τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, η γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός, η πολιτιστική κληρονομιά και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.
  2. 2.Ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος. Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η διευκόλυνση της ανάπτυξης και της υλοποίησης κοινών προσεγγίσεων για τη διαχείριση του περιβάλλοντος, η αναγνώριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και η προώθηση του κοινού δυναμικού και των ευθυνών στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και της πρόληψης των κινδύνων.
  3. Πολυτροπικό βιώσιμο σύστημα μεταφορών. Αυτό θα επιτευχθεί με επενδύσεις σε περιφερειακές και διασυνοριακές συνδέσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν την πρόσβαση στις υποδομές μεταφορών, τον συντονισμό των διασυνοριακών συστημάτων και διαδικασιών μεταφορών, την ενσωμάτωσή τους στα περιφερειακά, εθνικά και διασυνοριακά σχέδια στον τομέα των μεταφορών, καθώς και την προώθηση ενός αποτελεσματικού και φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος μεταφορών και κινητικότητας.

Προγραμματικό Έγγραφο

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιττροπής

Ελλάδα-Ιταλία: Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, 57001, Πυλαία Θεσσαλονίκης, ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» :

  • ανακοινώνει ότι διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό, και
  • προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις τους προς την Υπηρεσία (Τηλ.: 2310 46900, email: interreg@mou.gr), προκειμένου να διαβιβαστούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - ΣΜΠΕ

Ελλάδα - Ιταλία: 2η Στοχευμένη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Η 2η Στοχευμένη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013" δόθηκε στη δημοσιότητα.

Ελλάδα - Ιταλία: Info Day δυνητικών δικαιούχων για την Πρόσκληση για Στρατηγικά Έργα

Με στόχο την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και την κινητοποίηση τους για την υποβολή προτάσεων, πραγματοποιείται Ενημερωτική Ημερίδα (Info Day), ενόψει της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για στρατηγικά έργα, στο πλαίσιο του διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013». H ημερίδα διοργανώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος ΕΕΣ «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013» στην Πάτρα (Patras Palace Hotel), την Τρίτη 16 Απριλίου 2013, 09.00 π.μ.

Το πρόγραμμα της ενημερωτικής ημερίδας περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την προκήρυξη και την υποβολή φακέλων προτάσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, τους κανόνες επιλεξιμότητας κ.λπ.

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, θα υπάρξει η δυνατότητα συζητήσεων ώστε να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις επί του συνόλου των θεμάτων και να στηριχθεί η ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο της δικτύωσης των δυνητικών δικαιούχων. 

Ατζέντα

Δελτίο Τύπου