A+ | A- | Reset

Προσκλήσεις

Υπενθύμιση επικαιροποίησης στοιχείων μελών Καταλόγου Προμηθευτών

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 301328/YΔ2599/7-7-2016 (ΑΔΑ: Ψ4ΕΚ465ΧΙ8-ΡΡΣ), παράγραφο 6 της απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης για τα Τομεακά ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ σχετικά με τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 7 της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον κατάλογο προμηθευτών/ παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ ΕΕΣ υποχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην ΕΥΔ ΕΕΣ. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο. Η διαγραφή από τον Κατάλογο δεν αφαιρεί το δικαίωμά των φυσικών/νομικών προσώπων να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο της ΕΥΔ ΕΕΣ, ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία εγγραφής.
Η επικαιροποίηση των στοιχείων των φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν στον κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 7 της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 θα πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης επικαιροποίησης συνοδευόμενη από το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016 που θα περιέχει όλα τα στοιχεία της παραγράφου 10 της παρούσας που πρέπει να επικαιροποιηθούν από τον οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα Παράρτημα ΙV B της σχετικής απόφασης. Η επιβεβαίωση μη μεταβολής στοιχείων θα πραγματοποιείται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (Υ/Δ) - του άρθρου 8 του Ν.1599/1986- σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, το οποίο και επισυνάπτεται για διευκόλυνσή σας. Σεχτικά έντυπα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-II__TEYΔ__6-7-2017-1., ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙII_ΥΔ__6-7-2017-1, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_IV_ΑΙΤΉΣΗ_ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρακαλούμε για την υποβολή των παρακάτω εντύπων έως τις 31.1.2019.

Σύσταση Μητρώου Επαληθευτών-Ελεγκτών

Νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Τροποποίηση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο επαληθευτών ΕΥΔ ΕΕΣ από 30-09-2018 σε 28-02-2019.

Ανάρτηση Παρουσιάσεων της Ημερίδας Πληροφόρησης της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για "Modular Projects" , που πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2018 στη Θεσσαλονίκη στο ¨Ηλέκτρα Παλλάς¨. H 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τα "Modular Projects", έχει ανοίξει επίσημα στις 30 Οκτωβρίου 2018 και θα λήξει στις 31 Ιανουρίου 2019. Σχετικό υλικό εδώ και εδώ.

Οι αναλυτικές πληροφορίες περιέχονται στην ιστοσελίδα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
27 Νοεμβρίου 2018

Χώρος Διεξαγωγής: HOTEL ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, Αίθουσα Αλέξανδρος
(Μ. Αλεξάνδρου 2, Θεσσαλονίκη). H Αgenda-Παρουσίαση εδώ

Ημερίδα για το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας ‘Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας’ 2014-2020
Project Preparation Workshop; 2014-2020 'ENI CBC Black Sea Basin' Programme

Οι υποψήφιοι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος, προσκαλούνται σε ημερίδες στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων.
Η πρώτη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στις 20 Νοεμβριου 2018 και η δεύτερη στην Ξάνθη στις 21 Νοεμβρίου 2018. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν εγγραφη στην σελίδα: Εδώ

Ημερίδα Πληροφόρησης, 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για "Modular Projects" του MED 2014-20

Η ΕΥΔ των ΕΠ του Στόχου ΕΕΣ, διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης-πληροφόρησης για τους δυνητικούς δικαιούχους που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις στην 3η Πρόσκληση του διακρατικού προγράμματος INTERREG MED 2014-20, την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο ¨ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ¨ στη Θεσσαλονίκη.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές με e-mail στο msiropoulou@mou.gr έως και τις 27 Νοεμβρίου 2018. Υπάρχει μέγιστο όριο συμμετοχής δύο (2) άτομα ανά φορέα.
Η 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τα "ModularProjects", έχει ανοίξει επίσημα στις 30 Οκτωβρίου 2018 και θα λήξει στις 31 Ιανουρίου 2019

Οι αναλυτικές πληροφορίες περιέχονται στην ιστοσελίδα: εδώ. Πρόσκληση εδώ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 Οκτωβρίου 2018

Χώρος Διεξαγωγής: DIVANI CARAVEL HOTEL, Αίθουσα Ιλισός
(Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα). Agenda.

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στους χώρους που στεγάζονται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και οι Κοινές Γραμματείες των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Το υλικό του διαγωνισμού εδώ.

2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Black Sea Basin 2014-2020.

Βρείτε το Πακέτο της Πρόσκλησης εδώ

Εορτασμός της Ημέρας Ευρωπαικής Συνεργασίας

Στο πλαίσο του εορτασμού της Ημέρας Ευρωπαικής Συνεργασίας (EC Day) 2018, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου "Ευρωπαική Εδαφική Συνεργασία" ως διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020" και " Βαλκανική - Μεσόγειος 2014-2020", οργανώνει εκδήλωση με εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις και με θέμα: " Υφαίνουμε το Μέλλον-Χρωματίζουμε Μεταξένιες Αναμνήσεις" στο Σουφλί στις 26/09/2018.

ADRION: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αξιολογητές
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B "Αδριατική –Ιόνιο 2014-2020" καλεί αξιολογητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: 28 Σεπτέμβρη 2018
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος εδώ

83η ΔΕΘ 2018. Είμαστε κι εμείς εκεί!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου: «Διοικητική Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία της Περιόδου 2014-2020». Πρόσκληση και Τευχος Πρόσκλησης εδω.

Call for expression of interest

Public call for expression of interest for the recruitment of three positions - one Antenna Officer and two Info Point Officers in the decetralised structure of the Joint Secretariat (J.S) of the Cooperation Programme "INTERREG V-A Greece - -Italy 2014 - 2020" in Greece. More info here.

Call for expression of interest
Public call for expression of interest for the recruitment of staff for 1 position(Coordinator of the JS) in the Joint Secretariat (J.S) of the Interreg IPA CBC Programme "Greece - the former Yugoslav Republic of Macedonia 2014 - 2020". More info here.

The description of the "Management and Control System" (MCS) of the "INTERREG V-A GREECE-BULGARIA" 2014-2020 Cooperation Programme as approved εδώ

Ενόψει της επικείμενης έκδοσης της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020 (Black Sea Basin 2014-2020), σε συνεργασία με την Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος και τις Εθνικές Αρχές και την υποστήριξη της Ομάδας TESIM, θα οργανώσει δύο (2) εκδηλώσεις διασύνδεσης εταιρικών σχημάτων (Partner Fora) ως εξής:

1. Chisinau (Republic of Moldova) στις 26 Σεπτεμβρίου 2018
2. Yerevan (Armenia) στις 23 Οκτωβρίου 2018

Η πλήρης ανακοίνωση έχει δημοσιευθεί στη διεύθυνση εδώ

Πρόγραμμα INTERREG V-B ADRIATIC IONIΑN 2014-2020 (ADRION) - 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. Εδώ.

Πρόγραμμα INTERREG V-B ADRIATIC IONIΑN 2014-2020 (ADRION) - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. Εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Αξιολόγησης GR-CY 2014-2020. Δείτε την πρόσκληση εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Αξιολόγησης GR-AL 2014-2020. Δείτε την πρόσκληση εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Αξιολόγησης GR-BG 2014-2020. Δείτε την πρόσκληση εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Αξιολόγησης ΒΑLKAN MED 2014-2020. Δείτε την πρόσκληση εδώ

Ημερίδα Πληροφόρησης για την 2η πρόσκληση του Προγράμματος INTERREG V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020(Α.Π. 2)
Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας "Interreg V-B Αδριατική Ιόνιο 2014-2020" διοργανώνεται Ημερίδα Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων στην Ηγουμενίτσα στις 8 Μαΐου 2018

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω live steaming εδώ.
Εγγραφή εδώ. Ημερήσια διάταξη εδώ.

Το road trip project ξεκίνησε από την Αθήνα!! Ακολουθήστε το. https://roadtriproject.eu/

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Πρώτη Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος «IPA CBC Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2014-2020» του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία της Περιόδου 2014-2020»

ADRION-Παρουσιάσεις της ημερίδας πληροφόρησης για την υλοποίηση Πράξεων του Προγράμματος INTERREG V-B Αδριατική - Ιόνιο

Δημοσιότητα συμβάσεων Τεχνικής Υποστήριξης έτους 2017 των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Ημερίδα Πληροφόρησης για την Υλοποίηση Πράξεων του Προγράμματος INTERREG V-B ADRIATIC IONIAN

ENI CBC MED 2014-2020. First call for proposals for standard projects: statistical information

Following the closure of the first call for standard projects on 24th of January 2018, it is announced that 419 proposals were submitted, amounting to a total value of over €1 billion. These proposals involve 2.959 organizations from the 13 countries participating in the Programme, as well as a limited number of international organizations. The value of the proposals is considerable taking into account the overall budget of the European Neighborhood Policy for the 2014-2020 period, i.e. €15.4 billion.

Click here to find detailed statistics about the first call.

Follow the link below to read more

Αίτημα ορισμού επαληθευτή/Ελεγκτή Annex VII

Road trip (οδικό ταξίδι) στην Ευρώπη για νέους από 18-30 ετών.
Τι είναι το Road Trip Project; Το Road trip project είναι μια ταξιδιωτική εμπειρία, όπου 8 νέοι σε 4 ομάδες των 2 ατόμων θα ταξιδέψουν οδικώς στην Ευρώπη την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2018

Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Παραρτήματος της Κοινής Γραμματείας (Κύπρος)

Υπουργική Απόφαση κόστους επαληθεύσεων

19/07/2017 - 9/11/2017 (open)
ENI CBC 2014-2020 : 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Ελλάδα-Βουλγαρία: Πρόσκληση για τη στελέχωση της Κοινής Γραμματείας

Ελλάδα-Αλβανία: Πρόσκληση για τη στελέχωση της Κοινής Γραμματείας

Σύσταση Μητρώου Επαληθευτών-Ελεγκτών - Νέα ημερομηνία υποβολή αιτήσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών για την περίοδο 2014-2020