Υπενθύμιση επικαιροποίησης στοιχείων μελών Καταλόγου Προμηθευτών

Υπενθύμιση επικαιροποίησης στοιχείων μελών Καταλόγου Προμηθευτών Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 301328/YΔ2599/7-7-2016 (ΑΔΑ: Ψ4ΕΚ465ΧΙ8-ΡΡΣ), παράγραφο 6 της απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης για τα Τομεακά ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ σχετικά με τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης […]

-A A A+