Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 301005/ΥΔ3953/29-08-2016 Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Σύσταση ειδικού μητρώου επαληθευτών – ελεγκτών…»

Η τροποποίηση αφορά στην προσθήκη των Νομικών Προσώπων στο άρθρο 2, επιπλέον των φυσικών προσώπων που ίσχυε μέχρι της δημοσίευσης της παρούσης στο ΦΕΚ τεύχος Β’ 2741/3-7-2019.

ΦΕΚ τροποποίησης ΥΑ επαληθευτών

Σύσταση Μητρώου Επαληθευτών – Ελεγκτών

 

-A A A+