Η Διαχειριστική Αρχή

Παρουσίαση

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» –με έδρα τη Θεσσαλονίκη- διαχειρίζεται και παρακολουθεί Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg). Τα Προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν κοινές διασυνοριακές και διακρατικές προκλήσεις, να στηρίξουν συνέργιες μέσω κοινών εταιρικών σχημάτων και να εδραιώσουν δυνατές συνεργασίες με γνώμονα την ισορροπημένη οικονομική, κοινωνική και χωρική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση έξι διασυνοριακών και διακρατικών Προγραμμάτων Interreg:

 • Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»
 • Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020»
 • Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020»
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020»
 • Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-Β «Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020»

Η Υπηρεσία λειτουργεί ως Εθνική Αρχή των υπολοίπων Προγραμμάτων Interreg, στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα:

 • Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-B «MED 2014-2020»
 • Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-B «Αδριατική – Ιόνιο 2014-2020»
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου 2014-2020»
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020»
 • Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Interreg Europe 2014-2020»
 • INTERACT

Στα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας περιλαμβάνονται επίσης τα δίκτυα συνεργασιών URBACT & ESPON

Οργανόγραμμα
Προγραμματική περίοδος 2007-2013

-A A A+