Βιβλιοθήκη

Οδηγίες προς Έλληνες Εταίρους δικαιούχους πράξεων INTERREG EUROPE, MED, ADRION, MED-ENI & BLACK SEA για την υποβολή αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ_ΟΔΗΓΙΩΝ

 • 2.1. Ν.4314/2014 Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020
 • 2.2. ΥΑ Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (Αριθμ. 300488/ΥΔ1244/19-4-2016) Τροποποίηση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
 • 2.3. ΚΥΑ «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών»
 • 2.4. Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 • 2.5. Ν.4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.9: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ)
 • 3.1. Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) (COMMON PROVISIONS)
 • 3.2. Κανονισμός (ΕΕ) 1301/2013 Κανονισμός (ΕΕ) 1301/2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF)
 • 3.3. Κανονισμός (ΕΕ) 1299/2013 περί Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασία (ETC)
 • 3.4. Κανονισμός (ΕΕ) 481/2014 σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας (DELEGATED ACT)
 • 3.5. Guidance for Member States on Management Verifications (EGESIF 14-0012_02/2015)
 • 3.6. Guidance on Simplified Costs Options (SCOs) (EGESIF_14-0017/2014)
 • 3.7. Commission Decision 9527 of 19-12-2013 on financial corrections
 • 3.8. Guidelines for determining financial corrections (EGESIF 14-0015-01/2015)
-A A A+