A+ | A- | Reset

Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2007-2013”

1. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (εάν υπάρχουν) του Προγράμματος της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας για την περίοδο 2007-2013;

Το Πρόγραμμα της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας είναι ένα από τα τρία Προγράμματα των θαλάσσιων λεκανών, το οποίο, σε σύγκριση με άλλα διασυνοριακά προγράμματα, περιλαμβάνει περισσότερες χώρες και ευρύτερες περιοχές συνεργασίας. Το Πρόγραμμα καλύπτει μια περιοχή που περιλαμβάνει 8 χώρες με διαφορετικές κουλτούρες και κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο. Στην πραγματικότητα, το εν λόγω Πρόγραμμα είναι το μοναδικό πανευρωπαϊκό περιφερειακό Πρόγραμμα αυτής της φύσης και μεγέθους, που ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και μη κερδοσκοπικών φορέων για την ανάπτυξη πολιτιστικών, κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών έργων. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από δύο μηχανισμούς, το ENPI και το IPA.

2. Ποια είναι τα δυνατά σημεία του Προγράμματος;


Ένα δυνατό σημείο του Προγράμματος, το οποίο ταυτόχρονα είναι και πρόκληση, είναι η στενή συνεργασία των χωρών της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας που με τη σειρά της έχει μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.


Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συμμετοχή 8 κρατών: 3 κρατών μελών της Ε.Ε. (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία), 4 συνεργαζόμενων χωρών (Αρμενία, Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ουκρανία) και 1 υποψήφιας για διαπραγμάτευση χώρας (Τουρκία). Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα δύο Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, κατά τις οποίες ο αιτούμενος συνολικός προϋπολογισμός ήταν 10 φορές υψηλότερος από τον διαθέσιμο, αποδεικνύοντας έτσι ότι το ενδιαφέρον, και οι ανάγκες είναι περισσότερες από ό, τι αρχικά αναμενόταν. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε αφενός την αύξηση του προϋπολογισμού του ENPI και αφετέρου τη συνέχιση του Προγράμματος κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο με αυξημένους πόρους.

3. Πώς θα περιγράφατε συνοπτικά τον αντίκτυπο του Προγράμματος στις επιλέξιμες περιοχές και τον πληθυσμό τους; 

Ο αντίκτυπος του Προγράμματος αξιολογείται με βάση τους δείκτες. Η ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος κατέδειξε ότι οι περισσότεροι από τους δείκτες θα επιτευχθούν με την ολοκλήρωση των έργων της 1ης Πρόσκλησης. Επίσης, οι επιδιωκόμενοι στόχοι αναμένεται να υπερκαλυφθούν με την οριστικοποίηση των συμβάσεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης. . Στο πλαίσιο αυτό, το Πρόγραμμα θα αυξήσει τον αριθμό των εταιρικών σχέσεων και δικτύων συνεργασίας των επιχειρήσεων, οι επιχειρηματίες θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες, οι τοπικές διοικήσεις και οι οργανώσεις θα παρέχουν νέους τύπους υπηρεσιών ή θα υιοθετήσουν νέους τρόπους παροχής των υφιστάμενων υπηρεσιών, θα ενισχυθούν οι συνεργασίες στους τομείς του τουρισμού και του περιβάλλοντος και φοιτητές θα μπορέσουν να κάνουν πρακτική άσκηση σε ξένες χώρες.

4. Τι οραματίζεστε για το μέλλον;

Η διαδικασία αξιολόγησης των έργων της 2ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Με τη συμβολή των 8 χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, εγκαθιδρύθηκε ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα διαχείρισης σε μια περιοχή μοναδική όσον αφορά στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική της φυσιογνωμία. Η προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε έως τώρα με επιτυχία και η συνέχειά της είναι ο στόχος για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Την παρούσα χρονική περίοδο, στο πλαίσιο της υιοθέτησης νέων κανονισμών, λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες συζητήσεις για το μέλλον της διασυνοριακής συνεργασίας. Η κοινή Διαχειριστική Αρχή μοιράζεται την εμπειρία της, ώστε τα κράτη - μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσδιορίσουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις για το μέλλον του ENPI CBC. Έχει επίσης προταθεί η ιδέα μιας μακροοικονομικής περιφερειακής στρατηγικής στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. Για την υλοποίηση αυτής της ιδέας, το Πρόγραμμα και οι δομές του θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημείο και πλαίσιο αναφοράς.

IuliuBara
Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2007-2013».