A+ | A- | Reset

MED ENPI: Έργα συνεργασίας στη μεσογειακή λεκάνη

Mερικά παραδείγματα των θεματικών προτεραιοτήτων που θίγονται από τα τυπικά έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα είναι τα εξής: Η προώθηση νέων μορφών τουρισμού, η καινοτόμος διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο αστικών περιοχών, η αξιοποίηση της ελληνορωμαϊκής κληρονομιάς, η ενίσχυση της συνεργασίας στον οπτικοακουστικό τομέα, είναι

Ενδεικτικά παρουσιάζονται δύο έργα, στα οποία οι επικεφαλής εταίροι είναι Έλληνες.

Το 1ο έργο με ακρωνύμιο MED-ROUTE, αφορά στην προώθηση της κοινωνικό-οικονομικής ανάπτυξης και εδαφική ενίσχυση και ειδικότερα στο μέτρο 1.2 που αφορά στην ενίσχυση των οικονομικών δικτύων δημιουργώντας συνέργειες μεταξύ των χωρών της Λεκάνης της Μεσογείου.

Το 2ο έργο με ακρωνύμιο AQUAKNIGHT, αφορά στην προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της θαλάσσιας λεκάνης και ειδικότερα στο μέτρο 2.1 που αφορά στην πρόληψη και μείωση των παραγόντων κινδύνου για το περιβάλλον και την ενίσχυση της φυσικής κοινής κληρονομιάς

Παρακάτω παρατίθενται σύντομες περιγραφές των έργων, οι ειδικοί στόχοι αυτών, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και τα εταιρικά σχήματα.

MED-ROUTE - Mediterranean Route for Tourism and Culture

Το έργο MED-ROUTE ασχολείται με το δυναμικό του τουρισμού με όρους οικονομικής ανάπτυξης. Μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας σκοπεύει να ενισχύσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προστασίας και προώθησης πολιτιστικών, φυσικών και άλλων πόρων. Απώτερος στόχος είναι η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και η ποιοτική βελτίωσή του, καθώς και η επιμήκυνση κατά το δυνατόν της τουριστικής περιόδου.

Επικεφαλής Εταίρος

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Εταιρικό σχήμα

 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων (Ιορδανία) Antiquities (Jordan, Amman)
 • Επαρχία Vibo Valentia (Ιταλία)

Στόχοι

 • Ενδυνάμωση της ικανότητας των αρχών της Μεσογείου να προωθούν τοπικές ταυτότητες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 • Ανάπτυξη νέων δια-μεσογειακών τουριστικών προϊόντων π.χ. διαδρομές θεματικού και πολιτιστικού τουρισμού στη μεσογειακή λεκάνη
 • Δημιουργία δικτύων μεταξύ των εταίρων και ευρύτερων ομάδων ενδιαφερομένων, με αντικείμενο την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφοριών
 • Συντονισμός της διαμόρφωσης πολιτικών σχετικά με την προώθηση του θεματικού τουρισμού μέσω των νέων τεχνολογιών
 • Βελτίωση της προβολής του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα

 • Μεγέθυνση του ενδιαφέροντος των άμεσα εμπλεκομένων χάριν των δραστηριοτήτων προβολής του έργου και της ενεργής τους εμπλοκής σε κρίσιμες φάσεις υλοποίησής του (π.χ. διαβουλεύσεις κατά την κατάρτιση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων κτλ.)
 • Μεγέθυνση του ενδιαφέροντος του κοινού μέσω προωθητικών ενεργειών και της δημοσίευσης της Πράσινης Βίβλου για το θεματικό τουρισμό στη μεσογειακή λεκάνη
 • Βελτιωμένη προσβασιμότητα και προβολή του τουριστικού προϊόντος στις περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο
 • Αύξηση του αριθμού διαφορετικών μορφών θεματικού τουρισμού, που προωθούνται από εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς

AQUAKNIGHT - Aqua knowledge and innovation transfer for water saving in the Mediterranean basin

Τα αποθέματα νερού στη Μεσόγειο ελαττώνονται με ταχύτατους ρυθμούς, ιδίως στη νότια και ανατολική ακτή της Μεσογείου. Στην Ιορδανία, το Λίβανο και την Τυνησία η ζήτηση νερού αυξάνεται συνεχώς, τη στιγμή που η χρηστή διαχείριση των υδάτινων πόρων θεωρείται μάλλον περιορισμένη. Αυτοί είναι οι δύο πλέον σημαντικοί παράγοντες που σχετίζονται με την αειφορία του σημαντικότερου των αγαθών, του νερού. Υπό το πρίσμα αυτό, οι πολιτικές που στόχο έχουν τη χρηστή διαχείριση και τη μείωση των απωλειών νερού είναι απαραίτητες. Ως εκ τούτου, το έργο AQUAKNIGHT επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης και την ελαχιστοποίηση του επονομαζόμενου Non-Revenue Water (της ποσότητας νερού, δηλαδή, που δεν καταμετράται ή χρεώνεται στου καταναλωτές) μέσω της εφαρμογής πέντε πιλοτικών δράσεων στη Λεμεσό (Κύπρος), τη Γένοβα (Ιταλία), την Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος), Τύνιδα (Τυνησία) και την Άκαμπα (Ιορδανία).

Επικεφαλής Εταίρος

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)

Εταιρικό σχήμα

 • SGI Studio Galli Ingegneria SpA (Ιταλία)
 • Συμβούλιο Νερού Λεμεσού (Κύπρος)
 • IREN Acqua Gas S.p.A. (Ιταλία)
 • Sonede (Τυνησία)
 • COMETE Engineering (Τυνησία)
 • Εταιρεία Ύδρευσης Αλεξάνδρειας (Αίγυπτος)
 • Εταιρεία Ύδρευσης Άκαμπα (Ιορδανία)
 • SignalGeneriX Ltd (Κύπρος)
 • Πανεπιστήμιο Παλέρμο (Ιταλία)

Στόχοι

 • Υλοποίηση παράλληλων πιλοτικών δράσεων στην Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τυνησία, την Ιταλία και την Κύπρο για τη μεταφορά τεχνογνωσία σχετικά με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και τη διαχείριση δικτύων διανομής νερού
 • Ενίσχυση της τεχνογνωσίας των εταιρειών ύδρευσης και δημοσίων φορέων σχετικών με τη διαχείριση υδάτων όσον αφορά στον έλεγχο απωλειών και τη μέτρηση της κατανάλωσης
 • Δημιουργία ενός συμπαγούς δικτύου φορέων σχετικών με τις διαχείριση υδάτων σε πέντε χώρες, που θα υιοθετήσει διεθνείς καλές πρακτικές για τη μείωση των απωλειών νερού από τα δίκτυα αστικής διανομής

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα

 • Εφαρμογή διεθνών καλών πρακτικών για την αξιολόγηση και τον έλεγχο απωλειών νερού στις επιλεγμένες πιλοτικές περιοχές
 • Σύνταξη ενός εγχειριδίου καλών πρακτικών για τη μείωση των απωλειών νερού στα εμπορικά δίκτυα ύδατος στη Μεσόγειο
 • Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε εταιρίες υδάτων και της ικανότητάς τους να περιορίσουν τις απώλειες νερού με όσα οφέλη αυτό συνεπάγεται σε επιχειρησιακό και οικονομικό επίπεδο
 • Ευρεία διάχυση καλών πρακτικών για τον έλεγχο και τη διαχείριση των απωλειών νερού στη μεσογειακή λεκάνη