A+ | A- | Reset

Νοτιοανατολική Ευρώπη: Η ανάπτυξη «made in South East Europe»

 Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Δεκεμβρίου 2007. Συμμετέχουν 16 χώρες, καθιστώντας το μεγαλύτερο διακρατικό Πρόγραμμα από πλευράς συμμετοχής κρατών. Δεδομένου ότι από αυτές, οι οκτώ είναι κράτη-μέλη της ΕΕ, οι έξι είναι υποψήφιες προς ένταξη και οι δύο συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, το Πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς απαιτούνται ισχυροί μηχανισμοί για τη συμβασιοποίηση έργων εταίρων, που λαμβάνουν συγχρηματοδότηση από διαφορετικούς μηχανισμούς: το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΝΡΙ).

 Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν συνολικά 40 έργα. Ένα από αυτά τα έργα, το οποίο ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαΐου του 2012, είναι και το έργο Ι3Ε, στο οποίο επικεφαλής εταίρος ήταν το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/ Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ. Στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εγκρίθηκαν και υλοποιούνται συνολικά 26 έργα, ενώ στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης για στρατηγικά έργα εγκρίθηκαν το Φεβρουάριο του 2012 από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος συνολικά 8 έργα. Ένα από αυτά είναι και το έργο GIFT, στο οποίο επικεφαλής εταίρος είναι το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

I3E

i3e see

Το έργο I3E, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν λίγες μόλις ημέρες, στόχο είχε να διευκολύνει την έρευνα και την καινοτομία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δύο τομείς στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη, τα Ενσωματωμένα Συστήματα (Embedded Systems) και τη Βιομηχανική Πληροφορική (Industrial Informatics).

Το έργο κατόρθωσε να αναπτύξει μια ευρεία συναίνεση μεταξύ των εταίρων του και από τις οκτώ χώρες, πους συμμετείχαν σε αυτό, τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον επιχειρηματικό χώρο. Αποτέλεσμα ήταν η κατάρτιση μιας Ατζέντας Στρατηγικής Έρευνας (Strategic Research Agenda), που περιγράφει τους στρατηγικούς κλάδους έρευνας για την περιοχή, τους αναδυόμενους τομείς εφαρμογής και τις ερευνητικές προοπτικές και προκλήσεις. Ο σκοπός της ατζέντας αυτής ήταν να συμβάλει στην ευθυγράμμιση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή προς κοινούς στόχους, ώστε το υπάρχον ερευνητικό δυναμικό από τα Πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις να κάνει τη Νοτιοανατολική Ευρώπη πιο ορατή στον πανευρωπαϊκό ερευνητικό χάρτη.

Επιπρόσθετα, περιέγραψε λεπτομερώς τη διαδικασία ανάπτυξης καινοτόμων προτάσεων και τα βήματα, που απαιτούνται για τη μετατροπή των αποτελεσμάτων μιας έρευνας σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Έτσι, συντάχθηκε ένας Μεθοδολογικός Οδηγός για την καινοτομία (Methodology Guide on Innovation), ο οποίος λαμβάνει υπόψιν τα επιτυχημένα παραδείγματα «παραγωγής» καινοτομίας από ερευνητικά αποτελέσματα, κατά βάση από τον ευρωπαϊκό χώρο. Ο οδηγός αυτός θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος για ερευνητές και επίδοξους επιχειρηματίες, καθώς δείχνει το δρόμο για την εισαγωγή ιδεών στην αγορά ως προϊόντων και υπηρεσιών πλέον και συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η διακρατική συνεργασία κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αποδείχθηκε άκρως επιτυχημένη. Επικεφαλής Εταίρος ήταν το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων/ Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ, ένα ελληνικό ερευνητικό ινστιτούτο, ενώ το εταιρικό σχήμα απαρτίζονταν από εταίρους από την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, την Ιταλία, τη Σερβία και την Ουκρανία. Το έργο επέλεξε μια ευέλικτη, αλλά ταυτόχρονα και στιβαρή οργανωτική δομή, ώστε οι εταίροι να συνεισφέρουν αποτελεσματικά με τις εμπειρίες και το όραμά τους για το μέλλον.

Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα του έργου είναι πραγματικά αντιπροσωπευτικό, όχι μόνο επειδή συνδυάζει εμπειρίες σε εθνικό επίπεδο, αλλά και γιατί τις αντιμετωπίζει ως εγγενή στοιχεία μιας μελλοντικής ερευνητικής, καινοτόμας και αναπτυξιακής ιστορίας «made in South East Europe».

Green Intermodal Freight Transport - GIFT

Το ελληνικό Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι ο Επικεφαλής Εταίρος του Έργου «Green Intermodal Freight Transport in SEE region» (GIFT). Εκτός από το Υπουργείο, από τη Ελλάδα συμμετέχουν ακόμη το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Συνολικά, ωστόσο, συμμετέχουν 27 εταίροι από διάφορες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ιταλία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ρουμανία Αλβανία, Κροατία και Σερβία). Ο συνολικό προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η χρονική του διάρκεια στα δύο χρόνια (06/2012 – 08/2014).

Ο κύριος σκοπός του Έργου είναι να χαρτογραφήσει, να αναλύσει και να αξιολογήσει την υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα των μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και να προτείνει νέες πολιτικές και στρατηγικές όσον αφορά στις υποδομές, τις τεχνολογίες πληροφορικής, τη νομοθεσία και την εναρμόνιση διαφόρων ζητημάτων, ώστε να προωθήσει καινοτόμους και πράσινους διαδρόμους εμπορευματικών μεταφορών.

 SEE

Οι επιμέρους στόχοι αναλύονται ως εξής:

Αναγνώριση της υπάρχουσας κατάστασης στο δίκτυο εμπορευματικών μεταφορών GIFT και επανεξέταση πολιτικών και στρατηγικών στους τομείς της κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης, της μείωσης θορύβου και των πράσινων μεταφορών.

Σύνθεση των προτάσεων σχετικά με την εναρμόνιση των διαδικασιών και των προτύπων, ώστε να βελτιωθεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, καθώς και οι μεταφορές προϊόντων στους προτεινόμενους διαδρόμους GIFT.

Μετατροπή των συμβατικών διαδρόμων σε πράσινους διαδρόμους, ώστε να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και να εξισορροπηθεί η αποτελεσματικότητα των μεταφορών με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Σχεδιασμός, υλοποίηση και πιλοτική εφαρμογή μιας πληροφορικής πλατφόρμας, που θα προωθεί, παρακολουθεί και αξιολογεί πράσινες εμπορευματικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Υλοποίηση δραστηριοτήτων προβολής, ώστε η χρήση να γίνει ιδιαίτερα ελκυστική σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Υλοποίηση δράσεων κεφαλαιοποίησης με στόχο την υποστήριξη βελτιωμένων και αειφόρων συστημάτων μεταφοράς αγαθών, καθώς και την εναρμόνιση νομοθεσιών και τελωνειακών διαδικασιών.

SEE 2

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τους Έλληνες εταίρους αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. «Ωστόσο, είναι αυταπόδεικτο ότι η συμμετοχή της χώρας μας σε ένα έργο, όπως το GIFT, προσφέρει πολλά διαφορετικά οφέλη, εκτός από τα οικονομικά», εξηγεί ο Βασίλης Ζεϊμπέκης από το Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. «Μεταξύ άλλων, θα οργανωθούν πολλές ‘ανοικτές ημέρες’ στους επιλεγμένους διαδρόμους με τη συμμετοχή και υπό το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων μερών, ώστε να αξιολογηθεί η υπάρχουσα κατάσταση των διαδρόμων GIFT και να προταθούν μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία με στόχο να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και περισσότερο φιλικοί προς το περιβάλλον».