A+ | A- | Reset

MED: Στρατηγικά Έργα στη Μεσόγειο

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζουμε δύο Στρατηγικά Έργα, τα οποία έχουν μπει πλέον στη φάση υλοποίησης και εντός των επομένων μηνών αναμένονται και τα πρώτα αποτελέσματα.

PROFORBIOMED

proforbiomed med

Το έργο PROFORBIOMED (Promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin) στόχο έχει την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως μια οικονομική και κοινωνική ευκαιρία για τις αγροτικές περιοχές, μέσω της ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων δασικής και αγροτικής βιομάζας. Ταυτόχρονα, ωστόσο, επιδιώκεται και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και η ανάπτυξη των βιομηχανιών, που συνδέονται με το συγκεκριμένο τομέα.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά του είναι:

  • Αξιολόγηση της δασικής βιομάζας για παραγωγή ενέργειας.
  • Μεταφορά και υιοθέτηση τεχνογνωσίας σχετικά με την αειφόρο διαχείριση των δασών, συμπεριλαμβανομένης και της αλυσίδας παραγωγής δασικής βιομάζας και τη χρήση της ως πηγή ενέργειας.
  • Βελτίωση της διακυβέρνησης στις αγροτικές περιοχές και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών και συμφωνιών μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
  • Ανάπτυξη ενός μοντέλου δημόσιας στήριξης για την αειφόρο διαχείριση των δασών και την παραγωγή βιομάζας.
  • Προσδιορισμός των μηχανισμών χρηματοδότησης για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.
  • Δημιουργία νέων οικονομικών ευκαιριών.

Στο έργο συμμετέχουν τρεις (3) εταίροι από την Ελλάδα, η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών (ΑΔΕΠ Α.Ε.), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Για αυτούς ο στρατηγικός χαρακτήρας του έργου είναι ξεκάθαρος. Κι αυτό γιατί προωθεί μια νέα προσέγγιση της διαχείρισης σε δασικές και αγροτικές περιοχές, προτείνοντας μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων, ιδιωτικών και δημόσιων. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι τα αποτελέσματα του έργου μπορεί να δημιουργήσουν μια εντελώς διαφορετική νέα δυναμική στις αγροτικές περιοχές, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και συνεργατικές σχέσεις, που οδηγούν στην αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της μεσογειακής λεκάνης με βάση την προώθηση της βιώσιμης χρήσης της ενέργειας από βιομάζα.

Το πιο σημαντικό όφελος για τους Έλληνες εταίρους είναι η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ειδικότερα μέσω της αξιοποίησης της δασικής βιομάζας, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η διακυβέρνηση των αγροτικών περιοχών, να περιοριστούν οι φυσικοί κίνδυνοι και να προωθηθούν νέες οικονομικές ευκαιρίες. Επιπλέον όφελος θα είναι η συμβολή στην αποκατάσταση του δυναμικού και της κατάστασης διατήρησης των μεσογειακών δασών, η ανάσχεση της μείωσης τους και η προώθηση ενεργούς διαχείρισης και διατήρησής τους. Τέλος, θα προκύψει μεγαλύτερη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού με την αξιοποίηση του ξύλου βιομάζας από τα δάση.

«Για εμάς είναι άκρως σημαντική η συμμετοχή σε έργο στρατηγικού χαρακτήρα, κυρίως λόγω της δυνατότητας που μας δίνεται να επηρεάσουμε σε θετική κατεύθυνση τις τοπικές και περιφερειακές πολιτικές που λαμβάνονται στις περιοχές μας. Το σημαντικότερο κέρδος είναι η απόκτηση σημαντικής τεχνογνωσίας, όχι μόνο σε τεχνικά θέματα, αλλά και σε θέματα σχεδιασμού, συνεργατικότητας, τοπικής διαβούλευσης κ.α.», σημειώνει σχετικά ο Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Πατρών.

MARIE

MARIE MED

Το έργο MARIE (Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement) από την πλευρά του ως γενικό στόχο έχει τη διαμόρφωση των κατάλληλων επαγγελματικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στην λεκάνη της Μεσογείου.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι:

  • Επίτευξη αποτελεσματικών πολιτικών και θεσμικών δεσμεύσεων στις περιφέρειες, που συμμετέχουν στο έργο, προκειμένου να συντονίσουν και να εναρμονίσουν την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών για τα κτίρια και την ενέργεια.
  • Στήριξη των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην παροχή καινοτόμων, αποτελεσματικών λύσεων για την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων στις χώρες της Μεσογείου και
  • Προώθηση νέων μοντέλων ενεργειακών επενδύσεων και φορολογικών μέτρων που θα διευκολύνουν την αποτελεσματική και θετική αύξηση της υλοποίησης έργων ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων.

«Ο στρατηγικός χαρακτήρας του έργου συνίσταται στη διαμόρφωση ενός πλαισίου σύμφωνου με τις πολιτικές, τα προγράμματα και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεπερνώντας νομικούς, χρηματοοικονομικούς και εμπορικούς φραγμούς», σημειώνει ο Αναστάσιος Σιδηρόπουλος, Διευθυντής Προγραμμάτων της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας, που μαζί με το Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων & Εφαρμογών είναι οι δύο εταίροι από την Ελλάδα, που συμμετέχουν στο έργο. «Η σημασία της συμμετοχής μας», προσθέτει, «εστιάζεται στη συνδιαμόρφωση πολιτικής με άλλους αντιστοίχους φορείς της Μεσογείου και στην αναμενόμενη κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων με συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο θεσμικό, τεχνικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια, παρά την εν γένει απουσία ολοκληρωμένης ενεργειακής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο».