A+ | A- | Reset

IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»

gr-fyrom

Το ΙΡΑ Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» συνέχισε κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2012 - Φεβρουαρίου 2013 δημιουργικά τις δραστηριότητές του, οι σημαντικότερες  από τις οποίες ήταν οι παρακάτω:

Επίτευξη του Στόχου ν+3
Ο Στόχος ν+3 για το έτος 2012, σε επίπεδο Προγράμματος, επιτεύχθηκε και υπερκαλύφθηκε με τη συνεργασία της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ), της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας (ΚΤΓ) και των λοιπών δομών διαχείρισης του Προγράμματος, καθώς και των εταίρων των έργων. Το ποσό των πιστοποιημένων δαπανών τη 31η Δεκεμβρίου 2012 ήταν 2.873.137,43  ευρώ, υπερκαλύπτοντας το στόχο ν+3 κατά 715.886,76 ευρώ.

 4η συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης

Την έγκριση της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και των συνοδευτικών της εγγράφων, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, η οποία συνήλθε στις 20 Δεκεμβρίου 2012 στην Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τα παρακάτω: 

  • Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την προετοιμασία του Προγράμματος εν όψει της νέας περιόδου 2014-2020. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές και τη TaskForce να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση για το Πρόγραμμα κατά την επόμενη περίοδο και τόνισε την ανάγκη για περισσότερα έργα με απτά αποτελέσματα και διαρκή αντίκτυπο, με έμφαση στις παρεμβάσεις που προωθούν την υποδομή προσβασιμότητας των συνόρων.
  • Την τροποποίηση του Προγράμματος ως προς α) τους δείκτες αποτελέσματος και β) τον αριθμό των επιλέξιμων Δήμων στην Ελλάδα, λόγω της διοικητικής μεταρρύθμισης "Καλλικράτης".
  • Την τροποποίηση του Πολυετούς Σχεδίου Προϋπολογισμού της Τεχνικής Βοήθειας για τις δύο χώρες.

2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων:  Σύναψη Συμβάσεων και έναρξη Υλοποίησης Έργων
Είκοσι έργα συμβασιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης και θα υλοποιηθούν συνολικά από 58 εταίρους. Ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων θα υποστηριχθούν και θα υλοποιηθούν: π.χ. έργα υποδομής οδικού δικτύου, παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτινων πόρων, προστασίας των δασικών ειδών τροφίμων, ανακύκλωσης των οργανικών αποβλήτων, ανάπτυξης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας  για τα γεωργικά διατροφικά προϊόντα,  προώθησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, εγκατάστασης μηχανισμών διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών, υλοποίησης προσχολικών δράσεων για μικρά παιδιά, προώθησης του εναλλακτικού τουρισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλα αυτά συμβάλλουν στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιοχές.
Δεδομένου ότι οι εταίροι πρέπει να επικεντρωθούν τώρα στη φάση της υλοποίησης, θα διοργανωθούν επιμορφωτικά σεμινάρια στις δύο χώρες. Η Κοινή Τεχνική Γραμματεία σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, το Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Σκόπια διοργάνωσε δύο επιμορφωτικά σεμινάρια για τους IPA δικαιούχους στη Strumica και Bitola στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2013, αντίστοιχα. Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με την υποβολή αναφορών προόδου, την επιλεξιμότητα των δαπανών και την απαιτούμενη τεκμηρίωση αυτών, τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με το Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions (PraG). Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων απαντήθηκαν πολλά ερωτήματα.

  

Υλοποίηση έργων 1ης Πρόσκλησης
Τα δεκαοκτώ έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης βρίσκονται σε ώριμο στάδιο υλοποίησης και μερικά έχουν ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες δράσεις τους. Τους επόμενους μήνες, οι εταίροι θα εντείνουν τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους και θα προετοιμαστούν για το κλείσιμο των έργων.  

  

Μελλοντικές ενέργειες (Μάρτιος - Ιούνιος 2013)

  •           Δημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (Μάρτιος 2013)

Το επόμενο σημαντικό ορόσημο για το Πρόγραμμα είναι η ανακοίνωση της 3ης  Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενεργοποιηθεί ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος. Η Πρόσκληση θα είναι ανοικτή για τους δύο Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος: α) Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης και β) Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του Προγράμματος. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου θα κυμαίνεται από 150.000,00€ -800.000,00€.

Μετά τη δημοσίευση της Πρόκλησης, θα διεξαχθούν ενημερωτικές ημερίδες και φόρουμ αναζήτησης εταίρων σε επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος. Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν μια σύντομη περιγραφή της ιδέας του έργου τους στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, με στόχο την εξεύρεση εταίρων.

  • Επιμορφωτικά σεμινάρια για την υλοποίηση έργων σε Έλληνες εταίρους της 2ης Πρόσκλησης (Μάρτιος 2013)

Τα σεμινάρια θα είναι ανοικτά για τους εκπροσώπους όλων των εταίρων, αν και προτεραιότητα θα δοθεί στους Έλληνες εταίρους. Τα βασικά θέματα που θα καλυφθούν είναι: επιλεξιμότητα και επαλήθευση δαπανών, χρηματοροές, διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, υποβολή αναφορών προόδου, απαιτήσεις δημοσιότητας για τα έργα

  • Ημερίδες ενημέρωσης και φόρουμ αναζήτησης εταίρων για τη 3η Πρόσκληση (Απρίλιος - Μάιος 2013)

Μετά τη δημοσιοποίηση της 3η Πρόσκλησης, θα διοργανωθούν ημερίδες ενημέρωσης και φόρουμ αναζήτησης εταίρων σε επιλέξιμες περιοχές των δύο χωρών. 

  • Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη συμβούλου δημοσιότητας του Προγράμματος
  • Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη συμβούλου για την κατάρτιση του Προγράμματος της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
  • Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη συμβούλου για τη συγγραφή της ex-ante αξιολόγησης και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020