A+ | A- | Reset

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013»

LogoIT

Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» συνέχισε κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2012 - Φεβρουαρίου 2013 δημιουργικά τις δραστηριότητές του, οι σημαντικότερες  από τις οποίες ήταν οι παρακάτω:

 

Επίτευξη του Στόχου ν+3

Η συνεργασία της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) με την Κοινή Τεχνική Γραμματεία (ΚΤΓ), την Περιφέρεια Απουλίας, αλλά και τους εταίρους των έργων επιβεβαιώθηκε εμπράκτως κατά τον καλύτερο τρόπο με την υπερκάλυψη του Στόχου ν+3 για το έτος 2012, καθώς επαληθεύτηκαν και εισήχθησαν έγκαιρα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα δαπάνες ύψους 28.290.775,10 €, υπερκαλύπτοντας το στόχο κατά 1.479.106,43 €.

 

Έγκριση Έργων στο πλαίσιο της 3ης και της Στοχευμένης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης
Με την ένταξη δεκαεφτά (17) έργων στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, καθώς και ενός (1) έργου στο πλαίσιο της «στοχευμένης» Πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού αντίστοιχα 24 εκ. και 22 εκ ευρώ περίπου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης κατά τη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Έργων, στα Ιωάννινα (04/12/2012). Η σχετική εισήγηση εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Παρακολούθηση του Προγράμματος, που επίσης συνεδρίασε στα Ιωάννινα στις 05/12/2012.
Περισσότερες πληροφορίες για τα εγκεκριμένα έργα παρέχονται στην ιστοσελίδα
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω έργα συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας. 
Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης συζητήθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων:

  • Η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος
  • Η υπό έκδοση Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικά Έργα
  • Η ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος, καθώς και
  • Ο προγραμματισμός εν όψει του νέου Προγράμματος της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Υλικό σχετικά με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης παρατίθεται στην ιστοσελίδα

 

Ενημερωτικό σεμινάριο για εξακριβωτές πρωτοβάθμιου ελέγχου
Ενημερωτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Μπάρι, στις 29 Οκτωβρίου 2012, για τους εξακριβωτές πρωτοβάθμιου ελέγχου. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Info-Point στην περιοχή της Απουλίας, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή και την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος. Στα θέματα που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται:
α) Η διαδικασία του προγράμματος για την επαλήθευση των δαπανών
β) Προβλήματα στον έλεγχο της διαδικασίας των δαπανών και προτεινόμενες λύσεις και
γ) Εγχειρίδιο Λογιστικής και Ελέγχου για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τους Ιταλούς εταίρους
Το σεμινάριο, το οποίο παρακολούθησαν περίπου εξήντα Ιταλοί εξακριβωτές, αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της αξιόπιστης παρακολούθησης των δαπανών και την ομαλή υλοποίηση του έργου.

 

Έναρξη λειτουργίας ιστοσελίδας του Προγράμματος

Η νέα ιστοσελίδα του Προγράμματος είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.greece-italy.eu και περιέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το Πρόγραμμα, τις Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, περιγραφή των συγχρηματοδοτούμενων έργων, οδηγούς υλοποίησης έργων κ.α.

Ακόμη, φέρει ένα εργαλείο αναζήτησης εταίρων και υποβολής ιδέας έργου. Επίσης, στην ιστοσελίδα θα ανακοινώνονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις (σεμινάρια, ημερίδες ενημέρωσης κτλ.) που διοργανώνονται από τη Διαχειριστική Αρχή/ Κοινή Τεχνική Γραμματεία.

Τέλος, στην ιστοσελίδα ανακοινώνονται όλες οι εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι εταίροι των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα, όπως οι εναρκτήριες συναντήσεις, τεχνικές συναντήσεις, συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κτλ. Ως εκ τούτου, η ιστοσελίδα του Προγράμματος λειτουργεί και ως εργαλείο δημοσιότητας των έργων.

Μελλοντικές ενέργειες (Μάρτιος - Ιούνιος 2013)

  •         Δημοσίευση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικά Έργα (Μάρτιος 2013)

Εστιάζοντας σε έναν αριθμό στρατηγικών παρεμβάσεων, προτεραιοτήτων και θεματικών στόχων, το Πρόγραμμα σχεδιάζει τη δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικά Έργα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος. Οι θεματικές προτεραιότητες της Πρόσκλησης θα είναι οι εξής:

     1. Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης πολιτιστικών και φυσικών/ περιβαλλοντικών πόρων
     2. Αξιοποίηση  των τυπικών προϊόντων μέσω της προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της αγοράς και σε νέα διατροφικά μοντέλα (συμπεριλαμβάνεται ο αγροτουρισμός)
     3. Βελτίωση των δικτύων και υπηρεσιώνμεταφορών, πληροφοριών και επικοινωνίας
     4. Προστασία της βιοποικιλότητας των αγροτικών και παράλιων οικοσυστημάτων της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την Πρόσκληση θα ανέρχεται σε 17.500.000 € (εκ των οποίων 13.125.000 € ΕΤΠΑ και 4.375.000 € εθνικοί πόροι).

  • Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη συμβούλου δημοσιότητας του Προγράμματος
  • Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη συμβούλου για την κατάρτιση του Προγράμματος της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
  • Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη συμβούλου για τη συγγραφή της ex-ante αξιολόγησης και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
  • Διενέργεια Επιτόπιων Επιθεωρήσεων σύμφωνα με την μεθοδολογία Risk Assessment