A+ | A- | Reset

Εμμανουήλ

IMG 2551Αγαπητοί συνεργάτες,
Το 2013 αποδείχθηκε ένα από τα δυσκολότερα διαχειριστικά αλλά πλέον δημιουργικά έτη της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία,
· έχει ενεργοποιήσει το 100% του προϋπολογισμού όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που διαχειρίζεται, έχει διοργανώσει και συνεχίζει να διοργανώνει τακτικές συναντήσεις με όλους τους τελικούς δικαιούχους για την παρακολούθηση και την επιτάχυνση υλοποίησης των έργων όλων των προγραμμάτων,
· έχει διαμορφώσει σε συνεργασία με τις Εθνικές και Περιφερειακές Αρχές των Προγραμμάτων πλάνα δράσης (action plans) καταγράφοντας τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με σκοπό την παρακολούθηση και την ομαλή υλοποίηση των Προγραμμάτων,
· έχει πετύχει την επίτευξη του στόχου Ν+3 για το έτος 2013 για όλα τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας τα οποία διαχειρίζεται,
· έχει αναπτύξει πληροφοριακό σύστημα (ETCP-MIS), ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας,
· λειτουργεί ομάδα διεπιστημονικής προσέγγισης για τις Προσκλήσεις που αφορούν στα Στρατηγικά Έργα θέτοντας κοινούς άξονες προτεραιότητας μετά από διαβούλευση, με Υπουργεία, τις Περιφέρειες, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Κοινωνικονομικούς εταίρους από τις χώρες που συμμετέχουν σε κάθε Πρόγραμμα. Ήδη υλοποιούνται Στρατηγικά έργα στο πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία», «Ελλάδα-Κύπρος» και «Ελλάδα-Ιταλία», ενώ η αντίστοιχη Πρόσκληση στο πρόγραμμα «Ελλάδα-Αλβανία» βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης. Η ΕΥΔ του Στόχου ΕΕΣ, θεώρησε ότι ήταν ωφέλιμο να εστιάσει στις τρέχουσες συνθήκες με σκοπό να εμπλουτίσει τα Στρατηγικά Έργα, ώστε οι επιλογές που θα διαμορφωθούν για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) να λειτουργήσει ως έδαφος προετοιμασίας για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων στρατηγικών για τις επιλέξιμες περιοχές πράγμα το οποίο αποτελεί κα σταθμό για την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2020. Στην παρούσα Προγραμματική Περίοδο 15% περίπου των πόρων των Προγραμμάτων διατέθηκαν για Στρατηγικά Έργα, ενώ στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο το 2014-2020 προτείνεται η αύξηση των διαθέσιμων πόρων για Στρατηγικά Έργα,
· έχει επεξεργαστεί ένα εργαλείο Διαχείρισης Κινδύνου για τα έργα, με σκοπό να εντοπίσει και να αποφύγει έγκαιρα κινδύνους στην υλοποίηση των έργων,
· έχει σχεδιάσει μετά από διαβούλευση στην Υπηρεσία και έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σύγχρονο Σύστημα Διοίκησης και Ποιότητας, το οποίο έχει πιστοποιηθεί τον Ιούνιο του 2013, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 διεθνών προδιαγραφών, το οποίο συμβάλλει μέσω τακτικής αξιολόγησης του έργου της Υπηρεσίας στην αποτελεσματική λειτουργία της ΕΥΔ για την επίτευξη των στόχων των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας,
· ενεργά συμμετέχει στην ετήσια εκδήλωση προώθησης της Ευρωπαϊκής Εδαφική Συνεργασίας «European Territorial Cooperation days» με καινοτόμες δραστηριότητες οι οποίες υλοποιούνται σε όλα τα Διασυνοριακά Προγράμματα Συνεργασίας. Μέσα σε αυτό το πνεύμα η Διαχειριστική Αρχή οργάνωσε φέτος για πρώτη φορά ένα επιτυχημένο κοινό σεμινάριο «Building a win-win culture» με τις Διευθύνσεις Διαχείρισης των γειτονικών χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ιταλία, Τουρκία) και με την συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO), του Προγράμματος Interact, και του ελληνικού Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ακολούθησε κοινή συνεδρία με θέμα το ευρωπαϊκό/ κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο σχεδιασμού των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της Περιόδου 2014-2020.

Παράλληλα, η ΕΥΔ προετοιμάζεται για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Υπηρεσία αναπτύσσει τα ακόλουθα:
· έχει εισηγηθεί το Σχέδιο Εταιρικής Σχέσης της Ελλάδας, καθώς και τις στρατηγικές όσον αφορά στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για την περίοδο 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κοινωνικονομική κατάσταση όλων των χωρών που συμμετέχουν σε αυτά, τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής, όπως καταδεικνύονται από τις αρμόδιες αρχές και από την υλοποίηση των έργων και των Προγραμμάτων την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, στοχεύοντας στη διαμόρφωση όρων καλύτερης συμπληρωματικότητας και συνέργιας των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας με τα περιφερειακά Προγράμματα και τις τομεακές πολιτικές,
· έχει οργανώσει θεματικές συναντήσεις με την συμμετοχή Υπουργείων, Περιφερειών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, και των κοινωνικονομικών εταίρων στους τομείς: της αειφόρου ανάπτυξης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής ένταξης, του περιβάλλοντος και τις τουριστικές καθώς και τις πολιτιστικές ευρωπαϊκές διαδρομές στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων συνεργασίας,
· σχεδιάζει, με την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO), του Προγράμματος Interact, και την ομάδα της Ελληνικής Προεδρίας την διοργάνωση συνεδρίου με τίτλο «Διεθνείς Καλές Πρακτικές (international best-practice conference)» Προγραμμάτων και έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στις αρχές του 2014,
· συμμετέχει και εισηγείται συνεκτικά και τεκμηριωμένα χρονοδιαγράμματα για την έγκαιρη ενεργοποίηση με αμοιβαία αποδεκτούς κανόνες διαβούλευσης και συνεργασίας των νέων διασυνοριακών και διακρατικών Προγραμμάτων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στις κοινές Ομάδες Σχεδιασμού και Επιτροπές Προγραμματισμού για την ανάδειξη κοινών προτεραιοτήτων και θεσμικών προϋποθέσεων επιτυχημένης υλοποίησής τους.

Γεώργιος Εμμανουήλ
Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»