A+ | A- | Reset

Διαχειριστική Αρχή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών για την περίοδο 2014-2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» καλεί τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον «Κατάλογο προμηθευτών-παρεχόντων υπηρεσίες» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. Πρωτ. 301328/ ΥΔ 2599/ 07-07/2017 "Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ ΕΠ ΕΕΣ" και στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Πρωτ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/ 24-02-2017 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, δσιαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».

Απόφαση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Παράρτημα Ι - Κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας

Παράρτημα ΙΙ - ΤΕΥΔ

Παράρτημα ΙΙΙ - Υπεύθυνη Δήλωση ΥΔ

Παράρτημα ΙV - Αιτήσεις

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνετε ηλεκτρονικά, πατώντας εδώ»»

Φιλοξενία εθελοντών στο πλαίσιο έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Η  Πρωτοβουλία Εθελοντισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg Volunteer Youth Initiative-IVY) είναι μια πιλοτική δράση η οποία ξεκίνησε το Μάρτιο 2017  και παρέχει τη δυνατότητα σε νέους Ευρωπαίους ηλικίας 18-30 ετών να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο πλαίσιο διασυνοριακών, διαπεριφερειακών και διακρατικών Προγραμμάτων και έργων.

Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο τη συμμετοχή νέων ευρωπαίων εθελοντών στην υποστήριξη, προώθηση και δημοσιοποίηση των επιτευγμάτων των ως άνω Προγραμμάτων και έργων και γενικά στην  προώθηση της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και των σχετιζόμενων αξιών όπως η αλληλεγγύη.

Η IVY θα παράσχει στους εθελοντές την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ETC), να τους ευαισθητοποιήσει για τα πολλά οφέλη της συνεργασίας μεταξύ των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ καθώς και να ενισχύσει το αίσθημα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της συμμετοχής στα κοινά.

Οι εταίροι ενός έργου Interreg μπορούν να φιλοξενήσουν εθελοντές οι οποίοι θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του εν λόγω έργου επικεντρωνόμενοι σε συγκεκριμένες πτυχές ή δυσκολίες  ενώ το διάστημα φιλοξενίας τους κυμαίνεται από 2 έως 6 μήνες.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, και εφόσον ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το οικείο έντυπο (project note) και να το αποστείλετε στην κ. Alessandra Cardaci: ivy@aebr.eu.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

IVY for Host Organisations

https://www.interregyouth.com

 

IVY Volunteering Project Note PROJECT PARTNER

 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα ESPON

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσής σας από το Εθνικό Σημείο Επαφής ESPON2020, βρείτε συνημμένο ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο: "Territorial Evidence for Europe" αναφορικά με τη δομή, τη λειτουργία και τους δυνητικούς συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ESPON 2020.

Territorial Evidence for Europe

 

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα/ έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7(Β) και σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του Καν. ΕΕ. 883/2013). 

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Μετακόμιση των Κοινών Γραμματειών

Οι Κοινές Γραμματείες των Προγραμμάτων Interreg "Ελλάδα-Βουλγαρία", "Ελλάδα-Κύπρος", "Ελλάδα-Αλβανία" και “"Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας" μετακομίζουν στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" στις 07/02/2017.

Για επείγοντα ζητήματα παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της ΕΥΔ στο +30 2310 469600.

Θα σας ενημερώσουμε σύντομα για τα νέα στοχιεία επικοινωνίας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Σύσταση Μητρώου Επαληθευτών-Ελεγκτών - Νέα ημερομηνία υποβολή αιτήσεων

H Ειδική Yπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» συστήνει Μητρώο Επαληθευτών - Ελεγκτών για την επαλήθευση των δαπανών των έργων των Ελλήνων Δικαιούχων, σύμφωνα με το αρθ.125, του Καν. 1303/2013 και το αρθ.23, του Καν. 1299/2013. 

Η επαλήθευση δαπανών αφορά στα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Προγράμματα "Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020", "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020", "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020", "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020", "Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020" και "Βαλκανική–Μεσόγειος 2014-2020" (BalkanMed).

Η επόμενη καταληκτική ημερομηνία  υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Επαληθευτών – Ελεγκτών είναι η 28/02/2018. Η διαδικασία υποβολής περιγράφεται αναλυτικά στην Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 301005/ ΥΔ3953/ 22-09-2016 και σύμφωνα με τα παρακάτω:

Απόφαση σύστασης Μητρώου Επαληθευτών-Ελεγκτών

Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Επαληθευτών - Ελεγκτών 

Διευκρινίσεις επί της παραγράφου 2.1 «Τυπικές προϋποθέσεις – προσόντα» της Πρόσκλησης

Πίνακας εμπειρίας

Η αίτηση πρέπει αν συνοδεύεται και με Βιογραφικό Σημείωμα τύπου Europass. Μπορείτε να κατεβάσετε το πρότυπο εδώ>> 

Παρακαλούμε οι αιτήσεις να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση mee.interreg@mou.gr 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των ΕπιχειρησιακώνΠρογραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα και των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., για την πλήρωση κενών θέσεων στελεχών στις Μονάδες της.

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι επτά (7) και κατανέμονται ως ακολούθως:

  • Μία (1) θέση ΠΕ Οικονομολόγων
  • Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ανεξαρτήτου ειδικότητας κατηγορίας ΠΕ
  • Δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικού ή Διοικητικού Λογιστικού ή Διοικητικών Γραμματέων 

 Η Αίτηση με τα συνημμένα της θα πρέπει να κατατεθεί, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, έως την 10/04/2017 και ώρα 16:00 σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της ΕΥΔ με την ένδειξη «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΥΔ των ΕΠ του Στόχου 'Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία'», στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65

Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη

Η ημερομηνία κατάθεσης αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της ΕΥΔ.

 

Πρόσκληση στελέχωσης

Αίτηση Υποψηφιότητας (υπόδειγμα)

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (τυποποιημένο υπόδειγμα)

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο του βιογραφικού σημειώματος

Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 μετακινείται ή αποσπάται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG» (ΦΕΚ 930/Β’/23-07-2002)

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3061/Β/02-12-2013)

Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2016: Εθελοντική αιμοδοσία - Συνεργασία για τη ζωή!

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (EC Day) 2016, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» ως Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων Συνεργασίας Interreg «Ελλάδα-Βουλγαρία», «Ελλάδα-Ιταλία», «Ελλάδα-Κύπρος», «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» και «Βαλκανική-Μεσόγειος» οργανώνει και στηρίζει εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για θέματα αιμοδοσίας στις επιλέξιμες περιοχές των προγραμμάτων, σε συνεργασία με εθελοντικούς φορείς. Οι φιάλες, που θα συγκεντρωθούν, θα διατεθούν σε τοπικά νοσοκομεία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Τετάρτη, 21/09/2016

Εκδήλωση ευαισθητοποίησης στην Πλατεία Ελευθερίας Ξάνθης 
& Εθελοντική αιμοδοσία 

Ξάνθη
Τρίτη, 27/09/2016

Εκδήλωση ευαισθητοποίησης & Εθελοντική αιμοδοσία 
στο Νοσοκομείο του Smolyan

 

Smolyan
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ Κυριακή, 25/09/2016

Εκδήλωση ευαισθητοποίησης
& Εθελοντική αιμοδοσία στο πολιτιστικό κέντρο-βιβλιοθήκη του Μεσοτόπου Λέσβου

 

Μεσότοπος Λέσβου
ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ Κυριακή, 25/09/2016

Εκδήλωση ευαισθητοποίησης
& Εθελοντική αιμοδοσία στο πολιτιστικό κέντρο της Μola di Bari 

Mola di Bari
Παρασκευή, 30/09/2016

Εκδήλωση ευαισθητοποίησης & Εθελοντική αιμοδοσία
στο εκθεσιακό κέντρο "Κ. ΒΑΓΙΑΣ" 
Συμμετοχή στη Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών, 
που τερματίζει στο εκθεσιακό κέντρο "Κ. ΒΑΓΙΑΣ"

 

Άρτα
ΕΛΛΑΔΑ-πΓΔΜ Πέμπτη 06/10/2016 Εκδήλωση ευαισθητοποίησης στο Λαιμό Πρεσπών 
& Εθελοντική αιμοδοσία στο Πολυϊατρείο Λευκώνα
Λαιμός & Λευκώνας Φλώρινας

 

Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η προώθηση της αιμοδοσίας και η ευαισθητοποίηση πολιτών για θέματα εθελοντικής αιμοδοσίας, καθώς και η προβολή των Προγραμμάτων συνεργασίας. Η κεντρική ιδέα αυτής της επιλογής είναι ότι η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί, μεταξύ άλλων, πράξη συνεργασίας που φέρνει ακόμη πιο κοντά τους ανθρώπους και κοινωνίες, μια πράξη συνεργασίας για τη ζωή!

Η Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (EC-Day) είναι μια πρωτοβουλία του δικτύου του INTERACT, στην οποία συμμετέχουν όλες οι χώρες – μέλη των Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας της ΕΕ, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της συνεργασίας στις διασυνοριακές περιοχές της ΕΕ, τόσο εντός των συνόρων της όσο και εκτός αυτών. Αποτελεί μια γιορτή για τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για τους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Κάθε χρόνο πάνω από 70 Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας συμμετέχουν στην Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, με πάνω από 250 εκδηλώσεις συνολικά.  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών για την περίοδο 2014-2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» καλεί τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον «Κατάλογο προμηθευτών-παρεχόντων υπηρεσίες» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18709/ ΕΥΣΣΑ 413/ 19-02-2016 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» και κυρίως τα άρθρα 22 και 23 του κεφαλαίου ΙΙΙ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Υπουργική Απόφαση

Η υποβολή των αιτήσεων γίνετε ηλεκτρονικά, πατώντας εδώ»»