A+ | A- | Reset

Ελλάδα - Κύπρος

Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020: Δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 δόθηκε στη δημοσιότητα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020: 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 1η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 συνεδρίασε στην Λευκωσία στις 23Οκτωβρίου 2015, με τη συμμετοχή μελών με δικαίωμα ψήφου από τις δυο χώρες καθώς και παρατηρητών/εμπειρογνωμόνων.

1) ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

2) Αναλυτικά πρακτικά και απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης παρακαλούμε πατήστε εδώ

 foto1     foto2
 foto3
  foto4

      

Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020: Έγκριση του νέου Προγράμματος

54 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου

GR-CY1420 logo

Χάρη σε ένα νέο πρόγραμμα με την υποστήριξη της ΕΕ ύψους άνω των 54 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκε σήμερα, 9 παραμεθόριες περιφέρειες στην Ελλάδα και την Κύπρο θα λάβουν σημαντική ώθηση για τις τοπικές οικονομίες τους με μέτρα που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα βελτιώσουν τις υποδομές και θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η κ. Corina Crețu, Επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, η οποία ενέκρινε σήμερα το πρόγραμμα, δήλωσε τα εξής: «Τα διασυνοριακά μας προγράμματα αποδεικνύουν έμπρακτα την προστιθέμενη αξία της ΕΕ· χάρη στο πρόγραμμα αυτό, η ενεργός συνεργασία θα αποφέρει πολλά οφέλη για τα άτομα που κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου· νέες θέσεις εργασίας, προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και τεχνολογίες αιχμής που θα βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών και να προσφέρουν νέους τομείς περιφερειακής ανάπτυξης.»

Η στήριξη από το πρόγραμμα INTERREG υπερβαίνει τα 54 εκατ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε σχεδόν 46 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας

2. Αποδοτική χρήση της ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών

3. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Το νέο πρόγραμμα INTERREG έχει ως στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται επίσης στους τρόπους με τους οποίους οι περιφέρειες μπορούν να συνεργάζονται για τον περιορισμό και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω επενδύσεων σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος: μέσω της πρόληψης των κινδύνων ή με την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών.

Ορισμένα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα:

  • Αύξηση της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στις επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα.
  • Μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων σε αστικές περιοχές.
  • Ενίσχυση της προσβασιμότητας στις παραμεθόριες περιοχές παράλληλα με τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών.
  • Βελτίωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών.
  • Κατάρτιση κοινών στρατηγικών ανάπτυξης του τουρισμού και σχεδιασμός κοινών εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων και προορισμών.
  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υδάτινων πόρων. Προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης του νερού.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020: Σχέδιο Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020"

Παρακαλούμε βρείτε εδώ το ΣΧΕΔΙΟ του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020", όπως υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σχέδιο Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020"

Ελλάδα - Κύπρος: Νέα έκδοση καταλόγου εγκεκριμένων Έργων του Προγράμματος

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

επενδύουμε στο κοινό μας ΜΕΛΛΟΝ

Η παρούσα έκδοση εισάγει στην ιστορία του προγράμματος μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας  60 έργα πουσυγχρηματοδοτούνται από τις πέντε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έως και το 2014. Παρουσιάζονται έργα με δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας – τεχνολογίας – καινοτομίας καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, παρουσιάζονται έργα άμεσης επέμβασης στο φυσικό περιβάλλον, με στόχο αυτό να καταστεί φιλικότερο και να αναδειχθεί η ομορφιά του τόσο στον κάτοικο όσο και στον περιηγητή. Δίνονται πληροφορίες για έργα με δράσεις ενίσχυσης της ασφάλειας της περιοχής, βελτίωσης των συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών και πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

 Αυτό το βιβλίο έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για να παρουσιάσει σε εφαρμογή τη λειτουργία έργων, αλλά και για να βοηθήσει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να επωφεληθούν από την εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές. Ελπίζουμε ότι θα ενθαρρύνει τη συζήτηση των επιτευγμάτων και ότι θα εμπνεύσει τουςενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με το τι μπορεί να γίνει αλλά και τις κατευθύνσεις που πρέπει να ληφθούνενόψει της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

Καλή Ανάγνωση!!