A+ | A- | Reset

Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό για την κατάρτιση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Interreg της Περιόδου 2014-2020

Όσον αφορά στην Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την κατάρτιση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Interreg της Περιόδου 2014-2020 διεκρινίζουμε τα εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

1. Στην παρ. 2.5 «Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά» » του τεύχους προκήρυξης, στο σημείο (3) «Γενικές πληροφορίες – προφίλ…» αναφέρεται ότι, μεταξύ των άλλων, προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό (επί ποινή αποκλεισμού) είναι και η υποβολή «Κατ’ ελάχιστον τριών (3) βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης προηγούμενων σχετικών με την προς ανάθεση υπηρεσιών…..». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε:

a. Ποιες υπηρεσίες θεωρούνται σχετικές (π.χ. σχετικές θεωρούνται συμβάσεις με αντικείμενο: α) ίδιο ακριβώς με το προκηρυσσόμενο έργο; ή/και β) σχετικό με την διαχείριση έργων και προγραμμάτων γενικά ή ειδικά σε έργα του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία;;, ή/και γ) σχετικό με την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης (π.χ. κατά ISO); ή/και δ) σχετικό με την ανάπτυξη επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ;, ή/και ε) σχετικό με τις διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού μέσω διαβούλευσης;) και

b. Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών, οι εν λόγω απαιτήσεις εμπειρίας μπορούν να καλυφθούν αθροιστικά από τα μέλη της Ένωσης;

c. Δύναται υποψήφιος να επικαλεστεί συμβάσεις σχετικών έργων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να καλύψει την εν λόγω προϋπόθεση;

2. Δεδομένου ότι κριτήριο για την Ανάδειξη Αναδόχου του Έργου αποτελεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς (παρ. 3.2, σελ. 18 του τεύχους προκήρυξης), παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν:

a. Θα αξιολογηθούν οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων επί της αρχής της «υπερβολικά χαμηλής προσφοράς»; και

b. Εφόσον ισχύει το σημείο “a” ποιο είναι το μέγιστο ποσοστό έκπτωσης άνω του οποίου η Οικονομική Προσφορά δύναται να θεωρηθεί ως «Υπερβολικά Χαμηλή» και να απαιτηθεί τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής;.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1

1.            Ο όρος «σχετικές» υπηρεσίες ερμηνεύεται με την ευρεία έννοια και αναφέρεται γενικά σε υπηρεσίες διαχείρισης και αξιολόγησης έργων και επιχειρησιακών προγραμμάτων.

2.            Στις περιπτώσεις ενώσεων εταιριών, οι ελάχιστες απαιτήσεις ικανότητας δύνανται να καλυφθούν και αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

3.            Έγγραφα που αφορούν εν εξελίξει έργα δεν δύνανται να προσμετρηθούν ως βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης προηγούμενων (ολοκληρωμένων) έργων.

4.            Αναφορικά με τις ασυνήθιστα ή υπερβολικά χαμηλές προσφορές, υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο σημείο 3.4 του Μέρους Β της Πρόσκλησης.

5.            Η θέσπιση οποιουδήποτε πλαφόν στο ποσοστό έκπτωσης αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» εκ μέρους ένωσης νομικών προσώπων απαιτείται η κάλυψη των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής (3 βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης) από έκαστο εκ των μελών της ένωσης ή από το σύνολό τους αθροιστικά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2

Στις περιπτώσεις ενώσεων νομικών προσώπων, είναι δυνατή η  χρήση της δάνειας εμπειρίας, ούτως ώστε οι ελάχιστες απαιτήσεις ικανότητας, που τίθενται από την αναθέτουσα αρχή, να καλύπτονται είτε εξ ολοκλήρου από ένα μόνο μέλος της ένωσης, είτε αθροιστικά από το σύνολο των μελών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Τι θα "θεωρήσει" η επιτροπή ως ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά? Με τι κριτήρια και με βάση ποια λογική;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3

Παρατίθεται η σχετική διάταξη του άρθρου 52 παρ.1 του π.δ. 60/07 (άρθρο 55 Οδηγίας 2004/18), στην οποία ορίζεται ότι:

  1. Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες.

Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως:

α) τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών,

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση των έργων, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών,

γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο προσφέρων,

δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής και

ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.