A+ | A- | Reset

Διαχειριστική Αρχή

Κυκλοφόρησε το newsletter της ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία"

Κυκλοφόρησε το 5ο τέυχος του Newsletter (Μάρτιος - Ιούλιος 2013)  της ΕΥΔ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το ετήσιο βραβείο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιφερειών (AEBR)

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το ετήσιο βραβείο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιφερειών (AEBR), για το 2013.

Το ιστορικό του Βραβείου της AEBR

Με αφορμή την Ετήσια Σύνοδο και Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιφερειών (AEBR) το 2002 προτάθηκε και καθιερώθηκε έκτοτε το διασυνοριακό βραβείο ‘Sail of Papenburg’ για επιτυχημένα σχέδια διασυνοριακής συνεργασίας π.χ. στην πολιτιστική, οικονομική, θεσμική, περιβαλλοντική και κοινωνική σφαίρα σε μια παραμεθόρια ή διασυνοριακή περιφέρεια. Προγράμματα (π.χ. INTERREG), στρατηγικές, σχέδια και δράσεις στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας βραβεύονται ως βέλτιστες πρακτικές. Ταυτόχρονα, το βραβείο λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη για παραμεθόριες ή διασυνοριακές περιφέρειες για να εμπλακούν ενεργά και να συνεισφέρουν στην καλύτερη κατανόηση και σε καλύτερες σχέσεις στην παραμεθόριο μεταξύ των κρατών προέλευσής τους. Mολονότι το βραβείο προσδίδει περισσότερο γόητρο παρά χρηματική ανταμοιβή στο νικητή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεν αποκλείεται η οικονομική υποστήριξη πρωτοβουλιών συγκεκριμένης περιφέρειας.

Θεματική και κριτήρια επιλογής

Το θέμα του φετινού βραβείου αφορά τις διασυνοριακές προκλήσεις και ευκαιρίες αστικών και αγροτικών ολοκληρωμένων περιοχών. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των σχεδίων, η ποιότητα των έργων και η διαπεριφερειακή και ευρωπαϊκή σημασία τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Οι υπό αξιολόγηση δράσεις θα πρέπει να έχουν ευδιάκριτες και ορατές επιπτώσεις για την εν λόγω περιοχή, τουλάχιστον να είναι αναγνωρίσιμες κατά το έτος απονομής του βραβείου.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία της τελικής επιλογής διερευνώνται τα εξής:

  • οι στόχοι της διασυνοριακής συνεργασίας,
  • η οργανωτική δομή και οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων,
  • η πρόοδος του έργου,
  • οι ειδικές συνθήκες (π.χ. γεωγραφικές) εντός των οποίων υλοποιείται,
  • η συνεισφορά του έργου στην ανάπτυξη της παραμεθόριας ή διασυνοριακής περιφέρειας,

Επιλεξιμότητα φορέων και δράσεων

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία δεν έχουν μόνον οι υποεθνικές οντότητες (δήμοι, περιφέρειες) της ΕΕ αλλά και εκείνες που δεν ανήκουν σε κράτος-μέλος της ΕΕ, όπως και τα μέλη και τα μη μέλη της AEBR. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν θεσμοποιημένες διασυνοριακές ενώσεις ΟΤΑ, όπως Ευρωπεριφέρειες, ΕΟΕΣ κτλ.

Δεν είναι επιλέξιμες προτάσεις που αφορούν σε διαπεριφερειακά ή διακρατικά έργα και προγράμματα.

Το βραβείο, εκτός από διασυνοριακές συνεργασίες, αφορά ακόμη και μεμονωμένες δράσεις, οι οποίες καλύπτουν όλους τους τομείς της καθημερινής διασυνοριακής συνεργασίας.

Υποβολή προτάσεων και προθεσμία

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα και να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην AEBR (info@aebr.eu) Μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2013. Η αξιολόγηση διενεργείται από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΕΒR και εν προκειμένω από μια ανεξάρτητη ομάδα διοριζόμενη για μια τριετία, επιφορτισμένη, ακριβώς, με αυτό το έργο. Η δε απονομή του βραβείου θα γίνει στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου της Ένωσης που φέτος θα λάβει χώρα στη Λιέγη στις 7-8Νοεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες

Το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, το έντυπο της αίτησης, καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωσή της, διατίθενται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=100 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της ανωτέρω πρωτοβουλίας οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@aebr.eu

INTERACT: Προκήρυξη θέσης

Η Γραμματεία του Προγράμματος INTERACT (INTERACT Secretariat), που εδρεύει στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας προκηρύσσει θέση για "Communication Manager"

Η προθεσμία υποβολής βιογραφικού λήγει στις 28/06/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

INTERACT: Προκήρυξη θέσης

Το INTERACT Point της Βαλένθια προκηρύσσει θέση για "Project Development and Knowledgement Management Officer"

Η προθεσμία υποβολής βιογραφικού λήγει στις 15/04/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Δημοσιότητα συμβάσεων Τεχνικής Υποστήριξης έτους 2012 των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 “Εκ των υστέρων δημοσιότητα” της ΥΑ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β 1856/26.11.2010)  καταρτίζουμε πίνακα με τις υπογραφείσες συμβάσεις του έτους 2012 των προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των αναδόχων των συμβάσεων.

Έγγραφο ΕΥΔ