A+ | A- | Reset

Διαχειριστική Αρχή

Σύσταση Μητρώου Επαληθευτών-Ελεγκτών - Νέα ημερομηνία υποβολή αιτήσεων

H Ειδική Yπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» συστήνει Μητρώο Επαληθευτών - Ελεγκτών για την επαλήθευση των δαπανών των έργων των Ελλήνων Δικαιούχων, σύμφωνα με το αρθ.125, του Καν. 1303/2013 και το αρθ.23, του Καν. 1299/2013. 

Η επαλήθευση δαπανών αφορά στα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Προγράμματα "Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020", "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020", "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020", "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020", "Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020" και "Βαλκανική–Μεσόγειος 2014-2020" (BalkanMed).

Η επόμενη καταληκτική ημερομηνία  υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Επαληθευτών – Ελεγκτών είναι η 30/09/2018. Η διαδικασία υποβολής περιγράφεται αναλυτικά στην Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 301005/ ΥΔ3953/ 22-09-2016 και σύμφωνα με τα παρακάτω:

Απόφαση σύστασης Μητρώου Επαληθευτών-Ελεγκτών

Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Επαληθευτών - Ελεγκτών 

Διευκρινίσεις επί της παραγράφου 2.1 «Τυπικές προϋποθέσεις – προσόντα» της Πρόσκλησης

Πίνακας εμπειρίας

Η αίτηση πρέπει αν συνοδεύεται και με Βιογραφικό Σημείωμα τύπου Europass. Μπορείτε να κατεβάσετε το πρότυπο εδώ>> 

Παρακαλούμε οι αιτήσεις να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση mee.interreg@mou.gr 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των ΕπιχειρησιακώνΠρογραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα και των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., για την πλήρωση κενών θέσεων στελεχών στις Μονάδες της.

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι επτά (7) και κατανέμονται ως ακολούθως:

  • Μία (1) θέση ΠΕ Οικονομολόγων
  • Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ανεξαρτήτου ειδικότητας κατηγορίας ΠΕ
  • Δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικού ή Διοικητικού Λογιστικού ή Διοικητικών Γραμματέων 

 Η Αίτηση με τα συνημμένα της θα πρέπει να κατατεθεί, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, έως την 10/04/2017 και ώρα 16:00 σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της ΕΥΔ με την ένδειξη «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΥΔ των ΕΠ του Στόχου 'Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία'», στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65

Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη

Η ημερομηνία κατάθεσης αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της ΕΥΔ.

 

Πρόσκληση στελέχωσης

Αίτηση Υποψηφιότητας (υπόδειγμα)

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (τυποποιημένο υπόδειγμα)

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο του βιογραφικού σημειώματος

Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 μετακινείται ή αποσπάται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG» (ΦΕΚ 930/Β’/23-07-2002)

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3061/Β/02-12-2013)

Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2016: Εθελοντική αιμοδοσία - Συνεργασία για τη ζωή!

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (EC Day) 2016, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» ως Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων Συνεργασίας Interreg «Ελλάδα-Βουλγαρία», «Ελλάδα-Ιταλία», «Ελλάδα-Κύπρος», «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» και «Βαλκανική-Μεσόγειος» οργανώνει και στηρίζει εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για θέματα αιμοδοσίας στις επιλέξιμες περιοχές των προγραμμάτων, σε συνεργασία με εθελοντικούς φορείς. Οι φιάλες, που θα συγκεντρωθούν, θα διατεθούν σε τοπικά νοσοκομεία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Τετάρτη, 21/09/2016

Εκδήλωση ευαισθητοποίησης στην Πλατεία Ελευθερίας Ξάνθης 
& Εθελοντική αιμοδοσία 

Ξάνθη
Τρίτη, 27/09/2016

Εκδήλωση ευαισθητοποίησης & Εθελοντική αιμοδοσία 
στο Νοσοκομείο του Smolyan

 

Smolyan
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ Κυριακή, 25/09/2016

Εκδήλωση ευαισθητοποίησης
& Εθελοντική αιμοδοσία στο πολιτιστικό κέντρο-βιβλιοθήκη του Μεσοτόπου Λέσβου

 

Μεσότοπος Λέσβου
ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ Κυριακή, 25/09/2016

Εκδήλωση ευαισθητοποίησης
& Εθελοντική αιμοδοσία στο πολιτιστικό κέντρο της Μola di Bari 

Mola di Bari
Παρασκευή, 30/09/2016

Εκδήλωση ευαισθητοποίησης & Εθελοντική αιμοδοσία
στο εκθεσιακό κέντρο "Κ. ΒΑΓΙΑΣ" 
Συμμετοχή στη Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών, 
που τερματίζει στο εκθεσιακό κέντρο "Κ. ΒΑΓΙΑΣ"

 

Άρτα
ΕΛΛΑΔΑ-πΓΔΜ Πέμπτη 06/10/2016 Εκδήλωση ευαισθητοποίησης στο Λαιμό Πρεσπών 
& Εθελοντική αιμοδοσία στο Πολυϊατρείο Λευκώνα
Λαιμός & Λευκώνας Φλώρινας

 

Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η προώθηση της αιμοδοσίας και η ευαισθητοποίηση πολιτών για θέματα εθελοντικής αιμοδοσίας, καθώς και η προβολή των Προγραμμάτων συνεργασίας. Η κεντρική ιδέα αυτής της επιλογής είναι ότι η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί, μεταξύ άλλων, πράξη συνεργασίας που φέρνει ακόμη πιο κοντά τους ανθρώπους και κοινωνίες, μια πράξη συνεργασίας για τη ζωή!

Η Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (EC-Day) είναι μια πρωτοβουλία του δικτύου του INTERACT, στην οποία συμμετέχουν όλες οι χώρες – μέλη των Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας της ΕΕ, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της συνεργασίας στις διασυνοριακές περιοχές της ΕΕ, τόσο εντός των συνόρων της όσο και εκτός αυτών. Αποτελεί μια γιορτή για τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για τους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Κάθε χρόνο πάνω από 70 Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας συμμετέχουν στην Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, με πάνω από 250 εκδηλώσεις συνολικά.  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών για την περίοδο 2014-2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» καλεί τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον «Κατάλογο προμηθευτών-παρεχόντων υπηρεσίες» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18709/ ΕΥΣΣΑ 413/ 19-02-2016 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» και κυρίως τα άρθρα 22 και 23 του κεφαλαίου ΙΙΙ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Υπουργική Απόφαση

Η υποβολή των αιτήσεων γίνετε ηλεκτρονικά, πατώντας εδώ»»

Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό για την κατάρτιση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Interreg της Περιόδου 2014-2020

Όσον αφορά στην Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την κατάρτιση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Interreg της Περιόδου 2014-2020 διεκρινίζουμε τα εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

1. Στην παρ. 2.5 «Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά» » του τεύχους προκήρυξης, στο σημείο (3) «Γενικές πληροφορίες – προφίλ…» αναφέρεται ότι, μεταξύ των άλλων, προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό (επί ποινή αποκλεισμού) είναι και η υποβολή «Κατ’ ελάχιστον τριών (3) βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης προηγούμενων σχετικών με την προς ανάθεση υπηρεσιών…..». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε:

a. Ποιες υπηρεσίες θεωρούνται σχετικές (π.χ. σχετικές θεωρούνται συμβάσεις με αντικείμενο: α) ίδιο ακριβώς με το προκηρυσσόμενο έργο; ή/και β) σχετικό με την διαχείριση έργων και προγραμμάτων γενικά ή ειδικά σε έργα του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία;;, ή/και γ) σχετικό με την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης (π.χ. κατά ISO); ή/και δ) σχετικό με την ανάπτυξη επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ;, ή/και ε) σχετικό με τις διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού μέσω διαβούλευσης;) και

b. Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών, οι εν λόγω απαιτήσεις εμπειρίας μπορούν να καλυφθούν αθροιστικά από τα μέλη της Ένωσης;

c. Δύναται υποψήφιος να επικαλεστεί συμβάσεις σχετικών έργων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να καλύψει την εν λόγω προϋπόθεση;

2. Δεδομένου ότι κριτήριο για την Ανάδειξη Αναδόχου του Έργου αποτελεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς (παρ. 3.2, σελ. 18 του τεύχους προκήρυξης), παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν:

a. Θα αξιολογηθούν οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων επί της αρχής της «υπερβολικά χαμηλής προσφοράς»; και

b. Εφόσον ισχύει το σημείο “a” ποιο είναι το μέγιστο ποσοστό έκπτωσης άνω του οποίου η Οικονομική Προσφορά δύναται να θεωρηθεί ως «Υπερβολικά Χαμηλή» και να απαιτηθεί τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής;.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1

1.            Ο όρος «σχετικές» υπηρεσίες ερμηνεύεται με την ευρεία έννοια και αναφέρεται γενικά σε υπηρεσίες διαχείρισης και αξιολόγησης έργων και επιχειρησιακών προγραμμάτων.

2.            Στις περιπτώσεις ενώσεων εταιριών, οι ελάχιστες απαιτήσεις ικανότητας δύνανται να καλυφθούν και αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

3.            Έγγραφα που αφορούν εν εξελίξει έργα δεν δύνανται να προσμετρηθούν ως βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης προηγούμενων (ολοκληρωμένων) έργων.

4.            Αναφορικά με τις ασυνήθιστα ή υπερβολικά χαμηλές προσφορές, υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο σημείο 3.4 του Μέρους Β της Πρόσκλησης.

5.            Η θέσπιση οποιουδήποτε πλαφόν στο ποσοστό έκπτωσης αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» εκ μέρους ένωσης νομικών προσώπων απαιτείται η κάλυψη των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής (3 βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης) από έκαστο εκ των μελών της ένωσης ή από το σύνολό τους αθροιστικά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2

Στις περιπτώσεις ενώσεων νομικών προσώπων, είναι δυνατή η  χρήση της δάνειας εμπειρίας, ούτως ώστε οι ελάχιστες απαιτήσεις ικανότητας, που τίθενται από την αναθέτουσα αρχή, να καλύπτονται είτε εξ ολοκλήρου από ένα μόνο μέλος της ένωσης, είτε αθροιστικά από το σύνολο των μελών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Τι θα "θεωρήσει" η επιτροπή ως ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά? Με τι κριτήρια και με βάση ποια λογική;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3

Παρατίθεται η σχετική διάταξη του άρθρου 52 παρ.1 του π.δ. 60/07 (άρθρο 55 Οδηγίας 2004/18), στην οποία ορίζεται ότι:

  1. Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες.

Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως:

α) τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών,

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση των έργων, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών,

γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο προσφέρων,

δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής και

ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.