A+ | A- | Reset

Διαχειριστική Αρχή

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα ESPON

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσής σας από το Εθνικό Σημείο Επαφής ESPON2020, βρείτε συνημμένο ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο: "Territorial Evidence for Europe" αναφορικά με τη δομή, τη λειτουργία και τους δυνητικούς συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ESPON 2020.

Territorial Evidence for Europe

 

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα/ έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7(Β) και σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του Καν. ΕΕ. 883/2013). 

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ

Μετακόμιση των Κοινών Γραμματειών

Οι Κοινές Γραμματείες των Προγραμμάτων Interreg "Ελλάδα-Βουλγαρία", "Ελλάδα-Κύπρος", "Ελλάδα-Αλβανία" και “"Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας" μετακομίζουν στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" στις 07/02/2017.

Για επείγοντα ζητήματα παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της ΕΥΔ στο +30 2310 469600.

Θα σας ενημερώσουμε σύντομα για τα νέα στοχιεία επικοινωνίας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Σύσταση Μητρώου Επαληθευτών-Ελεγκτών - Νέα ημερομηνία υποβολή αιτήσεων

H Ειδική Yπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» συστήνει Μητρώο Επαληθευτών - Ελεγκτών για την επαλήθευση των δαπανών των έργων των Ελλήνων Δικαιούχων, σύμφωνα με το αρθ.125, του Καν. 1303/2013 και το αρθ.23, του Καν. 1299/2013. 

Η επαλήθευση δαπανών αφορά στα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Προγράμματα "Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020", "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020", "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020", "Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020", "Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020" και "Βαλκανική–Μεσόγειος 2014-2020" (BalkanMed).

Η επόμενη καταληκτική ημερομηνία  υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Επαληθευτών – Ελεγκτών είναι η 30/09/2017. Η διαδικασία υποβολής περιγράφεται αναλυτικά στην Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 301005/ ΥΔ3953/ 22-09-2016 και σύμφωνα με τα παρακάτω:

Απόφαση σύστασης Μητρώου Επαληθευτών-Ελεγκτών

Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Επαληθευτών - Ελεγκτών 

Διευκρινίσεις επί της παραγράφου 2.1 «Τυπικές προϋποθέσεις – προσόντα» της Πρόσκλησης

Πίνακας εμπειρίας

Η αίτηση πρέπει αν συνοδεύεται και με Βιογραφικό Σημείωμα τύπου Europass. Μπορείτε να κατεβάσετε το πρότυπο εδώ>> 

Παρακαλούμε οι αιτήσεις να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση mee.interreg@mou.gr 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των ΕπιχειρησιακώνΠρογραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα και των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., για την πλήρωση κενών θέσεων στελεχών στις Μονάδες της.

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι επτά (7) και κατανέμονται ως ακολούθως:

  • Μία (1) θέση ΠΕ Οικονομολόγων
  • Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ανεξαρτήτου ειδικότητας κατηγορίας ΠΕ
  • Δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικού ή Διοικητικού Λογιστικού ή Διοικητικών Γραμματέων 

 Η Αίτηση με τα συνημμένα της θα πρέπει να κατατεθεί, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, έως την 10/04/2017 και ώρα 16:00 σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της ΕΥΔ με την ένδειξη «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΥΔ των ΕΠ του Στόχου 'Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία'», στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65

Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη

Η ημερομηνία κατάθεσης αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της ΕΥΔ.

 

Πρόσκληση στελέχωσης

Αίτηση Υποψηφιότητας (υπόδειγμα)

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (τυποποιημένο υπόδειγμα)

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο του βιογραφικού σημειώματος

Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 μετακινείται ή αποσπάται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG» (ΦΕΚ 930/Β’/23-07-2002)

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3061/Β/02-12-2013)